У выскумі і анонімнім вопроснику взяло участь 184 штудентів од 15 до 20 років. З готеловой школы выповнило вопросник 40 штудентів, з ґімназії св. Монікы 27, із електротехнічной школы 24, з ґімназії П. П. Ґойдіча 42, із здруженой технічной школы з матуров 28, із здруженой школы технічной учнёвской 13 штудентів. Выслїдкы указують на став сондованой проблематікы лем в конкретных локалітах.

Вопросник мав десять вопросів, з котрых треба спомянути тоты найінтереснїшы. Наприклад, на вопрос, што про них значіть приятельство, 87 процент ся зышло в одповідї, же довіра і поміч. То значіть, же приятельство представлять про них способ, якый помагать при душевнім порозуміню і підпорї.

З вопросу як ся дасть найхосеннїше выужыти вольный час, переважовала одповідь, же середнёшкольска молодеж свій вольный час присвячує своїй родинї, приятелям і посиджіню в кавярнях. Таку одповідь дало 66,8 процент з опрошеных середнёшколаків. Звышных 33,2 процент одповідей было тіпу лїнюхованём дома, освітов і навщівов културных акцій.

Інтересны одповідї принїс вопрос, при котрім мали штуденты выбрати три найосновнїшы вартости у своїм жывотї. Чекали бы сьме, же одповідять: грошы, карьєра, матеріалны цінности. Але не стало ся так. Штуденты собі выбрали: родину, приятелїв і здоровя. Таков одповідёв штуденты потвердили, же з їх жывота духовны вартости ся іщі цалком не стратили і мають в нїм вызначне місце.

То але не значіть, же штуденты не знають о неґатівных сторінках жывота. Не думають собі наівно, же днешня доба є ідеална на преферованя якраз духовных вартостей. Доказом того были їх реалны одповідї на вопрос преферованя вартостей в жывотї, де аж 93 процент штудентів одповіло, же матеріалны вартости в сучасности ведуть перед, бо всягды панують грошы, туга за маєтками, люде дбають на то, абы были добрї в жывотї забезпечены, абы мали авто, дім, і думають собі, же за грошы ся дасть купити вшытко. Другов найчастїшов одповідёв была карьєра, вдяка котрій собі люде забезпечують благобыт у своїм жывотї, причім ся забывать на такы вартости, як родина, любов.

Выскум, реалізованый на выбраных пряшівскых середнїх школах указав, же наперек днешнїй тяжкій економічній сітуації молоды люде цалком не забыли на праведны вартости: на ласку, родину, здоровя, приятелїв. Молодеж і дїти ся векшынов іншпірують найблизшыма, родинов, приятелями, в кругу котрых жыють. Главно під впливом родины молодый чоловік собі створює вартости, якыма в будучности буде орудовати. Кідь є родинна атмосфера значно патолоґічна, ай погляды молодого чоловіка на такы понятя, як добро, краса, любов, правда, суть патолоґічны і катеґорічно їх одшмарює.

Выхова дїтей в родинї має вызначну сполоченьску функцію, зато бы мала быти дїлом цілой сполочности. Молоды суть будучностёв людства, того ці іншого народу. Знати думаня молодых помагать превентівно указовати їм справну дорогу, найти можность ся зорьєнтовати в світї повнім проблемів і конфліктів. І хоць ся мінять условія і способ жывота, вартости жывота, орьєнтація на позітівны явы бы мали быти конштантныма.

З того выходить, же днешня молода ґенерація, котру часто презентують як молодеж з неправилнов сістемов вартостей, знає, де є єй місце. Така єй характерістіка не одповідать правдї. О тім свідчіть і высшеспомянутый выскум на выбраных середнїх школах в Пряшові. Там молодеж ясно одповіла, же не вшытко суть грошы, ай кідь рушають світом. Значіть, не стотожнила ся з матеріалізмом, лем конштатовала, же такый світ днесь є. Добрым і позітівным сіґналом є то, же штуденты з выбраных пряшівскых середнїх школ, котры брали участь у выскумі, преферують духовны вартости, што є про будучность і про них самых барз важне і потребне.