Мы не одступуєме од нашых претензій к україньскій владї, затоже не має інтерес узнати карпатьскых Русинів за самостатну націоналность, і часто підкреслюєме самобытность карпаторусиньского народа. Але мы не можеме быти згодны з методами, якы пропонують авторы высше спомянутых выголошінь. На сторінках друкованых масмедій і в інтернетї обявляють ся слова о ґеноцідї Русинів на Українї, о косовскім сценарю, о потребі переоцїнїня граніць нелем Україны, але тыж Румунії, Мадярії і Словакії (Der Spiegel = Профіль. № 6 от 18 февраля 2008 г. с. 17). Авторы даных публікацій знижують ся к уражкам на адресу іншых народів, етнічных ґруп і держав. Главно галицькы Українцї суть названы бандерами образливым терміном зо совєтьского періоду. Держава Румунія є обвинена не веце не менше із захоплїня (вкраджіня) земель Марамороша іщі в 1918 роцї. (Так істо там). В тім же часї авторы без ваганя вызывають далеку Росію помочі русиньскым екстремістам у їх дештрукчнім дїятельстві намірянім на досягнутя сітуації подля прикладу Підкарпатя без Україны і без НАТО.

Іншым фундаменталный камінём, на якім ся будує концепція екстремістів, є вопрос Підкарпатьской Руси, котра в роках 1918 1938 была выходнов провінціов Чеськословеньска. В тім часї карпатьскы Русины, якы в нїй жыли, досправды мали културну, але не політічну автономію, зато теперішнї карпаторусиньскы дїятелї выносять Підкарпатьску Русь чеськословеньского періоду як повноцїнну державу зо своїма премєр-міністрами і владов (Так істо там с. 15), што є обычайным перекручованём історічной правды. На тій основі, а тыж на основі выслїдків референда в 1991 роцї (де, міджі іншым, слово Русин або карпатьскый Русин ся ани не споминало, ішло о створїня шпеціалной самосправной теріторії Закарпатьской области), даякы горячі головы із Підкарпатя дожадують ся створїня самостатной націоналной державы Підкарпатьской Руси (Так істо там с. 17).

Зато, же дана сітуація на Підкарпатю огрожує міджінародну авторіту карпаторусиньского руху вообще, мы хочеме выголосити, же:

1. Карпаторусиньскый рух, як рух націоналный, мусить ся дотримовати ідеалів демокрації, слободы, толеранції, ненасилства і мірной коекзістенції.

2. Треба одшмарити застарілу, іщі з 19. стороча тезу язык = народ = держава, котра не принесла Европі ніч, окрем двох світовых воєн і масовой ґеноціды, і треба прияти факт, же Европска унія ся мусить стати домом про вшыткых карпатьскых Русинів, як і вшыткых іншых народів Европы, державных і бездержавных.

3. Як резултат попереднёй тезы, абсурдне є снажіня змінити екзістуючій сістем граніць і створїня новых. Нашым цїлём ся мусить стати Европа без граніць.

4.Треба прияти факт, же до Европской унії Русины Підкарпатя можуть ся дістати лем як часть демократічной Україны, державы, котра указала світу безпрецедентный приклад мірной револуції і докладно боює з остатками тоталіты. З той прічіны міджінародна карпаторусиньска громада і Русины Підкарпатя бы мали вшелияко підтримовати снажіня Україны на пути до европской інтеґрації.

5. Сьме глубоко пересвідчены, же карпатьскы Русины, як сучасный цівілізованый народ, мусять вырїшовати свої проблемы мірнов путёв, але нияк раз не путёв грозбы і демаршів. У 90-ых роках минулого стороча сполупраца з владами і парламентами своїх держав і міджінародныма орґанізаціями привела до узнаня карпатьскых Русинів у Словакії, Мадярії, Румунії і Польщі. Таков путёв мають іти і карпатьскы Русины Україны.

Екстремістічны елементы екзістують скоро у вшыткых сполоченьскых і націоналных рухах. Зато і в припадї теперішнёго підкарпатьского русиньского екстремізму барз ясно ся указує споїня нелем із тоталітов комуністічного прикладу, але і давнїшыма ідеалами третёго Риму і єдиной і недїлимой Росії од Карпат до Владївостока. Мы вызываме карпатьскых Русинів вшыткых країн обчанів Европской унії, обывателїв Україны, жытелїв США і Канады высловте ясно свою позіцію! Не дайте ся обдурити демаґоґами і говорити у Вашім менї!

Зо свого боку мы, як председа Світового конґресу Русинів і председа Світовой академії русиньской културы, высловлюєме повный несоглас з будь-якыма выголошінями наміреныма на дестабілізацію міджінародной сітуації, такыма, якы суть грозбов про цілістность екзістуючіх держав і уражають честь і достойность країн і їх жытелїв.