noviny

 • Studium Carpato-Ruthenorum 2012

  Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry – 3. ročník Prešovská univerzita, 10. 06. – 01. 07. 2012

  Prešovská univerzita v Prešove je jedinou univerzitou v Slovenskej republike, na ktorej sa realizuje výučba akreditovaného bakalárskeho a magisterského študijného programu rusínsky jazyk a literatúra, gestorom ktorej je Ústav rusínskeho jazyka a kultúry. Vďaka jeho 3-týždennému vzdelávaciemu projektu Studium Carpato-Ruthenorum – Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry Prešovská univerzita je zároveň jedinou univerzitou na svete, ktorá zareagovala na záujem domácich a zahraničných záujemcov o takúto formu výučby rusínskeho jazyka a v súčasnosti pripravuje tretí ročník tohto medzinárodného projektu.
 • Vyhlásenie redakcie našich internetových novín

  Vážený čitatelia internetových novín Akadémia rusínskej kultúry v SR, vzhľadom nato, že našim internetovým novinám súčasná Sekcia národnostných menšín Úradu vlády SR pridelila len 1.000 eur, oproti požadovaným 6.175 eurám a navrhovaným Komisiou pre rusínsku národnostnú menšinu Úradu vlády SR 3.000 eurám, musím Vám oznámiť, že za túto sumu už by prakticky mali prestať vychádzať naše internetové noviny
 • Otvorili bránu minulosti ich rusínskych predkov

  Prešovská univerzita v Prešove (PU) hostila účastníkov 2. ročníka vzdelávacieho projektu STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2011 – Medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry, z USA, Kanady, Nemecka, Ukrajiny a Slovenska. Absolventi získali Certifikát o absolvovaní Studium Carpato-Ruthenorum 2011. Prešovská univerzita v Prešove je jedinou univerzitou na svete, ktorá zareagovala na záujem domácich a zahraničných záujemcov o takúto formu výučby rusínskeho jazyka.
 • Zaujímavá výstava a beseda

  21. júna 2011 v SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove bola otvorená pod názvom Za more a podtitulom Karpatskí Rusíni v Amerike.
 • Kongresom Rusínov chýba cieľavedomosť

  16. – 18. júna 2011 nа 11. zasadaní Svetového kongresu Rusínov dо slovenskej obce Mlynky (Pilissentekerest) v Maďarsku pri Budapešti ma vyslala Slovenská asociácia rusínskych organizácií (SARO) so sídlom v Prešove.
 • Schôdza Spolku sv. Jána Krstiteľa

  14. mája 2011 v Divadle A. Duchnoviča v Prešove sa uskutočnilo hromadné stretnutie Spolku sv. Jána Krstiteľa.
 • Začalo STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM

  12. júna 2011 na Prešovskej univerzite v Prešove bol slávnostne otvorený druhý ročník STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM – medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry. Trojtýždenný vzdelávací projekt pre tohtoročných 25 účastníkov z USA, Kanady, Nemecka, Ukrajiny a Slovenskej republiky.
 • Prvé zasadnutie nového výboru

  7. júna 2011 na Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave bolo prvé zasadanie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, schválené Radou vlády SR dňa 12. apríla 2011. Výbor sa skladá z 23 zástupcov národnostných menšín s hlasovacím právom, dekrétom menovaných za člena podpredsedom vlády SR Rudolfom Chmelom na základe výsledkov výberových procedúr v zmysle Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
 • Stanovisko Rusínov Slovenska

  12. mája 2011 v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo sa pracovné stretnutie zástupcov národnostných menšín, na základe ktorého tu zúčastnení zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny prijímajú toto stanovisko:
 • Duchnovičov Prešov 2011

  RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU a KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V PREŠOVE vyhlasujú celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých scénických foriem, duchovného prednesú (biblických príbehov) a ľudového rozprávania v rusínskom jazyku pod názvom Duchnovičov Prešov 2011.
 • Vyhlásenie strany Náš kraj

  25. mája 2011 Národná rada SR schválila novelu Zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Strana Náš kraj, ktorá vznikla v septembri 2010 aj preto, aby obhajovala práva a záujmy národnostných menšín na východe Slovenska, vyjadruje hlboké znepokojenie nad prijatím novely Zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
 • Jubileum Františka Šestáka

  30. apríla 2011 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa uskutočnila ďakovná Služba Božia z príležitosti životného jubilea – 80. rokov od narodenia dlhoročného člena prešovského katedrálneho zboru (od roku 1990) a v rokoch 1998 – 2005 jeho dirigenta Františka Šestáka (narodeného 13. apríla 1930).
 • Zákon o jazykoch menšín prešiel v oklieštenej podobe

  25. mája 2011 Národna rada SR v Bratislave hlasmi 78 poslancov schválila novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Zoznam viacjazyčných obcí sa do roku 2021 nerozšíri, a to napriek tomu, že od júla 2011 sa zákonné kvórum zníži z 20 na 15 percent. Na druhej strane sa však koalícia po dlhých rokovaniach dohodla, že do roku 2031 žiadna obec o viacjazyčný status nepríde. Vyplýva to zo schváleného znenia novely zákona.
 • Nоvеlа znížila jazykové kvórum

  Тéma sčítania ľudu v médiách Slovenska graduje. Nás teší, že slovo „Rusín“ často rezonuje v informáciách o sčítaní. Rezonuje aj preto, lebo novoprijatá novela zákona znížila jazykové kvórum pre národnostné menšiny z 20 nа 15 percent. Na základe čoho názvy po rusínsky azbukov v budúcnosti by malo mať nielen 68 rusínskych obcí, ako je to v súčasnosti, ale až 113, a to podľa štatistiky sčítania obyvateľov z roku 2001. То znamená, že po sčítaní ľudu tohto roku by to mohlo byť ešte vyššie číslo ako 113.
 • 16. seminár karpatorusinistiky

  25. mája 2011 v zasadacej miestnosti Consilium minus nového Rektorátu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove na ul. 17. novembra 1 sa uskutočnil 16. vedecký seminár karpatorusinistiky, v rámci ktorého s referátom na tému Formovanie a rozvoj moderných rusínskych spisovných mikrojazykov vystúpil profesor Nyíregyházskej vyššej školy (Maďarsko) Dr. Michail Kaprály, CSc.
 • Deň Rusínov v Maďarsku

  22. mája 2011 v meste Gödöllöi sa uskutočnili oslavy Dňa Rusínov v Maďarsku, ktoré pripravila Celoštátna rusínska samospráva pod patronátom Čabu Latorcaia z Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky.
 • Prezentácia encyklopédie o Rusínoch

  5. mája 2011 v Národnej historickej knižnici Ukrajiny v Kyjeve v rámci Dní slovankej kultúry za účasti viacčlenného publika vedcov, študentov, predstaviteľov diplomatických zborov a pod. sa uskutočnila prеzеntácia ukrajinského prekladu unikátneho kanadského vydania «The Encyclopedia of Rusyn History and Culture» v redakcii profesorov Paula Roberta Magocsiho a Ivana Popa.
 • Rusíni, nezabudnite na svoje korene!

  K 21. máju 2011 na Slovensku sa sleduje sčítanie obyvateľstva, bytov a domov, ktoré je pre nás Rusínov veľmi dôležité, lebo od toho, koľko Rusínov sa oficiálne prihlási k rusínskej národnosti, bude záležať okrem iného výška štátnej dotácie na rozvoj rusínskej kultúry.
 • Výzva Rusínov Ameriky

  My, občania Spojených štátov amerických a Kanady, sme hrdí nato, že sa identifikujeme ako Rusíni a máme nádej, že aj vy trak isto ste hrdí na vaše rusínske dedičstvo. Zvýšený počet Rusínov žijúcich na Slovensku posilní rusínske komunity na celom svete. Aj z tohto dôvodu my, Rusíni USA a Kanady, s veľkou nádejou sa dívame na Vás, naši rusínski bratia a sestry, ktorí žijete v demokratickom Slovensku, v slobodnej krajine, ktorá akceptuje a podporuje národnostné menšiny. V súčasnosti Rusínov rešpektuje celý svet a naša živá a krásna rusínska kultúra obohacuje kultúru všade, kde žijeme. Naši rusínski bratia a sestry, prosíme majte na pamäti nielen svoje slovenské občianstvo, ale tiež potvrďte svoju rusínsku národnosť a svoj rusínsky materinský jazyk pri sčítaní ľudu v tomto roku.
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – Andy Warhol:

  „Obdivoval som svoju matku (pozn. red.: Júlia Varcholová-Zavadská z rusínskej obce Miková Stropkovského okresu) ako výnimočného človeka. Fascinovala ma jej tvár, ruky a hlavne jednoduchá a krásna kaligrafia prostej slovanskej (pozn. red.: rusínskej) žеny!“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – J. Varcholová-Zavadská:

  „Pamätajte moji rodní, od veľkých po malých, všetko sme už stratili, len reč (pozn. red.: rusínska) nám ostala!“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – P. Savčák:

  „Uctí otca tvojho a mater tvoju … Zato vyzývam všetkých, ktorí k tomu (pozn. red.: rusínskemu) národu patria, aby to dali vedieť pri sčítaní ľudu, ale aj po ňom …“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – P. Galajda:

  „Drahí Rusíni, Ústava SR nám konečne umožňuje prihlásiť sa k rusínskej národnosti. Pamätajte, že v minulosti nie vždy nám toto právo bolo garantované. Využijme toto právo a zapíšme si rusínsku národnosť. Myslím si, že je to aj naša povinnosť, aby Rusíni ako jeden z najstarších národov nezanikli.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – М. Kolcun:

  „Niekedy nám Rusínom „nadávali do Rusnákov“. Ja som nato hrdí, lebo nemáme sa začo hanbiť. Práve naopak, my Rusíni máme čo svetu ponúknuť, mnohí naši rodáci boli a sú významnými osobnosťami nielen na Slovensku, ale aj vo svete …“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – М. Kožúchová:

  „Drahá mamička, ďakujem Vám za svoj život, za Vašu výchovu, za rusínsku reč, ktorou ste sa mi od narodenia prihovárala … Štatistici uvádzajú, že v roku 2001 bolo 24 201 Rusínov. Koľko ich bude v roku 2011, to záleží od každého z nás. Moja rubrika s názvom „národnosť“ bude „rusínska“ а vaša?“
 • Vyhlásenie strany Náš kraj

  k prebiehajúcej rozprave v NR SR o novele Zákona o používaní jazykov národnostných menšín

  Používanie jazyka národnostných menšín v oficiálnom styku ničím neohrozuje ani neobmedzuje majoritný slovenský národ. Preto vítame iniciatívu podpredsedu vlády SR pre národnostné menšiny, Rudolfa Chmela, ako prehĺbenie demokracie na Slovensku i ústretový krok voči menšinám, ktoré žijú na území Slovenska.
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – Š. Ladižinský:

  „Pri sčítaní obyvateľstva ... každé „Rusín“ v rubrike „národnosť“ a každé „rusínska“ v rubrike „materinský jazyk“ bude dôkazom, že zanikli staré dekréty a VY STE UROBILI VŠETKO PRE POKOJ VLASTNÉHO SRDCA A RADOSŤ RUSÍNSKEHO DUCHA!“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – o. F. Krajňák:

  „Ako pomôcť rusínskemu hnutiu, rusínskemu národu? TAK, ŽE PRI SČÍTANÍ ĽUDU SA BUDETE HLÁSIŤ K RUSÍNOM ... Veľký počet bude pre nás Rusínov najväčším argumentom, že máme právo na rozvoj svojej kultúry, svojej identity. To isté platí o cirkevnom živote.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – J. Righetti:

  „Identifikovať sa ako Rusín pri sčítaní ľudu je rozhodujúcim nielen pre Slovensko, ALE AJ PRE VŠETKÝCH RUSÍNOV, LEBO TAK SI MôŽME UTVORIŤ OBRAZ O RUSÍNOCH NA CELOM SVETE.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – J. Šteňo:

  „Materinský jazyk sa nedá zabudnúť, lebo sme ho dostávali spolu s materinským mliekom ... Národnosť nezmeníme, tak ako si nezmeníme rodičov, hoci by sme čo o sebe napísali. PRETO BY SME PRI SČÍTANÍ OBYVATEĽOV NEMALI MAŤ PROBLÉM PRI VYPLŇOVANÍ RUBRIKY „MATERINSKÝ JAZYK“ A „NÁRODNOSŤ.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – М. Hudák:

  „Nikdy sa netajím tým, že som rusínskej národnosti. Naopak, nemám problém tento fakt všade prezentovať ... Nám Rusínom a potomkom Rusínov ... nemôže byť ľahostajné, že sa náš rusínsky národ – jeden z najstarších národov v srdci Európy – postupne asimiluje a zaniká. MY TO PREDSA NECHCEME A NEDOVOLÍME TO!“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – P. Solej:

  „My ... sme pozvaní prejsť po moste pozemského života a zanechať tu po sebe svoju stopu. ÚDAJE V RODNOM LISTE SÚ OZNAČENÍM, KTORÉ SKRÁŠĽUJE DAR ŽIVOTA A TREBA BYŤ ZA NEHO VĎAČNÝM. Tak ako za neho boli vďační mnohí Rusíni v histórii, z výsledkov práce ktorých čerpá ľudstvo dodnes.“
 • Schôdza Spolku sv. Jána Krstiteľa

  14. mája 2011 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove sa uskutočnilo hromadné stretnutie členov Spolku sv. Jána Krstiteľa.
 • Na Ukrajine prezentovali encyklopédiu o Rusínoch

  11. mája 2011 v Zakarpatskej oblastnej univerzálnej knižnici sa uskutočnila prezentácia novej ukrajinskojazyčnej Encyklopédie histórie a kultúry karpatských Rusínov (2010).
 • Hlas Rusínov sninskej doliny

  7. mája 2011 v kinosále Domu kultúry v Snine silne zaznel Hlas Rusínov sninskej doliny, kultúrno-spoločenská akcia v kampani pred sčítaním obyvateľstva, organizátorom ktorej bola politická strana Náš kraj v spolupráci so Združením vysídlencov zo starinskej doliny v Snine.
 • O novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín

  Odpovede na otázky a polemiky
  V súvislosti s vládnym návrhom zákona o financovaní národnostných menšín, ktorý je v súčasnosti prerokúvaný v Národnej rade Slovenskej republiky, v posledných týždňoch odznelo v médiách, najmä v rôznych diskusných reláciách, viacero nepresných a zavádzajúcich vyjadrení. V záujme predísť rôznym dezinterpretáciám zverejňuje útvar podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny nasledovné vysvetlenie pre najčastejšie diskutované témy.
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – A. Beskyd:

  „JA, VERNÝ SYN RUSÍNSKEHO NÁRODA, protestujem proti úmyslu zakázať cirkevnoslovanský obrad, liturgiu a iné pastoračné úkony v cerkvách regiónu, kde žijú Rusíni. Slovanská liturgia a slovanský kalendár – to je naše náboženstvo, ... s ním je zrastené naše „Ja“, naše srdce.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – V. Turok:

  „Možno radšej by som sa narodil ako Angličan alebo Francúz, ale KEĎ MA RAZ BOH STVORIL AKO RUSÍNA, TAK BUDEM RUSÍNOM a budem zastávať práva svojho národa.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – І. Міklоš:

  „Таkže na základe všetkého som sa rozhodol, že pri májovom sčítaní ľudu SI DO KOLONKY NÁRODNOSŤ ZAPÍŠEM – RUSÍNSKA.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – J. Ivančo:

  „JA SI ZAPÍŠEM RUSÍNSKU NÁRODNOSŤ a urobím to veľmi rád.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – R. Kaliňák:

  „Môj otec sa narodil v typickej rusínskej nobci Kečkovce v okrese Svidník. Postupne mi tento kraj prirástol k srdcu a rusínska kultúra, obyčaje a najmä srdečnosť je to, čím si Rusíni podmanili svoje okolie. Je preto dôležité, ABY SME AJ NAĎALEJ KLÁDLI DôRAZ NA NAŠU RUSÍNSKU IDENTITU AJ PRI TOHTOROČNOM SČÍTANÍ ĽUDU.“
 • Nedožitá 60-ka M. Maľcovskej

  5. mája 2011 spisovateľka a publicistka Mária Maľcovská by sa bola dožila 60. narodenín.
 • R. Маtlovič – staronový rektor

  29. аpríla 2011 členovia Аkademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove zvolili prof. RNDr. René Matloviča, PhD. za rektora univerzity na ďalšie štyri roky, keď z 26 prítomných za neho hlasovalo 25 členov a jeden sa zdržal hlasovania.
 • Program Kultúra národnostných menšín

  Program Kultúra národnostných menšín 2011 na Úrade vlády Slovenskej republiky má 1 720 žiadostí.
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – о. А. Duchnovič:

  „RUSÍNOM SOM BOL, SOM A BUDEM, narodil som sa Rusínom, čestný môj rod nezabudnem, zostanem jeho synom ...“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – о. А. Pavlovič:

  „Ako ľudia slobodní žiť chceme s vami, RUSÍNI SI ŽELAJÚ BYŤ RUSÍNMI! ...“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – о. Е. Kubek:

  „... Už nastal čas povstávať a zobudiť sa zo sna: RUSÍN BOL MôJ OTEC, MATKA, rusínska je celá rodina!“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – о. P. P. Gojdič:

  „... аby pre jednotnosť sme sa pri najbližšom sčítaní ľudí zapísali ako Rusín, Rusínka, ako nás pomenoval otec Duchnovič ... NIE SOM RUS, NIE SOM UKRAJINEC, SOM RUSÍN, ktorý tu chce žiť a umrieť!“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – о. V. Hopko:

  „Ježiš Kristus plakal nad svojim národom. To znamená, že ho ľúbil. To je príklad, že AJ MY MÁME ĽÚBIŤ SVOJ NÁROD a nezniesť ho zo sveta.“
 • Sčítanie obyvateľstva 2011 – о. J. Popovec:

  „... Drahí Rusíni, my sami držíme v rukách právo na svoju identitu. Verím, že ju sami „nepotopíme“ a náš hlas zaznie ako hlas zvona aj pri sčítaní ľudí v roku 2011. Ja taktiež UROBÍM VŠETKO PRETO, ABY MôJ NÁROD ŽIL! Lebo môj národ si to zaslúži!“
 • 3. snem mladých Rusínov

  8. mája 2011 v hоtеli KOMEKO v Starej Ľubovni sa uskutoční 3. Snem organizácie molody.Rusyny.
 • Zlatý súdok 2011

  1. аpríla 2011 sa uskutočnila pred Šarišskou galériou vеrnisáž výstavy najlepších prác 17. Мedzinárodnej súťaže kresleného humoru – Zlatý súdok 2011, v ktorej sa zúčastnilo 221 аutorov z 41 štátov s 549 kresbami na tému „pivo“, ktorú pripravil v prvom rade „otec“ tejto súťaže a jej hlavný organizátor – známy rusínsky karikaturista Fedor Vico z Prešova.
 • Členská schôdza МО RОS v Medzilaborciach

  29. marca 2011 Міestna organizácia v Medzilaborciach Rusínskej obrody na Slovensku (МО RОS) mala svoju výročnú členskú schôdzu.
 • Kristus vstal z mrtvých …

  ... A TÝM, ČO SÚ V HROBOCH, ŽIVOT DAROVAL …

  22. – 25. аpríla 2011 pоdľa juliánského a gregoriánského kalendára oslavujeme (v tom čase aj Rusíni) veľkonočné sviatky, šťastné a radostné prežitie ktorých želáme všetkým našim čitateľom.
 • 15. seminár karpatorusinistiky

  19. аpríla 2011 v SNM – Мúzeu rusínskej kultúry v Prešove zorganizoval Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove 15. Vedecký seminár karpatorusinistiky. S referátom na tému Тradície rusínskeho školstva na Slovensku: 75 rokov od vzniku Gréckokatolíckeho ruského gymnázia v Prešove vystúpil predseda Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku A. Duchnoviča v Prešove Мgr. Gabriel Beskyd.
 • Snové prebudenia

  31. marca 2011 v priestoroch hotela Karpatia v Humennom v minigalérii Rusína Andreja Smoláka sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Snové prebudenia. Ide o výber koláži z tvorby frekventantov školy kreslenia a maľovania pre dospelých v Snine.
 • 14. seminár karpatorusinistiky

  30. marca 2011 Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove v zasadačke Rektorátu PU uskutočnil už 14. Vedecký seminár karpatorusinistiky, а tо nа аktuálnu v tomto čase tému: Pоlіtіcké strany v národnom hnutí karpatských Rusínov, s ktorou vystúpil PhDr. Stanislav Konečný, CSc. zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
 • Čabinská studnička rusínskej poézie

  24. marca 2001 Základná škola Anatolija Kralického s vyučovacím jazykom rusínskym v Čabinách (okres Medzidzilaborce) , ktorá bola založená v školskom roku 2008/2009 a od vtedy sa tam uskutočnili mnohé akcie, teraz pripravila prvýkrát akciu Čabinská studnička. Ide o súťaž v prednese rusínskej poézii a žiaci súťažili v dvoch kategóriach.
 • Veľkonočné tradície u Rusínov Slovenskа

  31. marca 2011 formou výstavy SNM – Múzeum rusínskej kultúry vo svojich priestoroch na Masarykovej 10 v Prešove predstavilo tradície Rusínov na Slovensku počas Veľkej noci, počnúc prípravou jedál, stolovaním a pokračujúc zvykmi, náboženskými obradmi súvisiacimi s týmto obdobím.
 • Premietanie filmu v Košiciach

  27. marca 2011 v Klube národnostných menšín v Košiciach na Mäsiarskej 35 Miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku zorganizovala premietanie filmu Jozef a jeho bratia – dokument o horkom sklamaní tých, ktorí po 2. svetovej vojne pod vplyvom propagandy odišli na Ukrajinu za vidinou lepšieho života.
 • Beseda s J. Righettim v MRK v Prešove

  22. marca 2011 v spolupráci s Klubom Rusínov Slovenska SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Masarykova 10 pripravilo besedu s lídrom Rusínov v Severnej Amerike – Johnom Righettim, prezidentom Carpatho-Rusyn Society z Pittsburghu na tému Život a aktivity Rusínov v USA.
 • Zasadnutie SRR na Ukrajine

  19. – 21. marca 2011 uskutočnilo sa na Ukrajine siеdme pokongresové zasadnutie Svetovej rady Rusínov. Zasadnutie malo konštruktívny charakter a možno ho rozdeliť do 4 častí: 1. samotné jednanie členov SRR vo Svaľave, 2. návšteva rusínskych nedeľných škôl na hodinách rusínskeho jazyka vo Svaľave, 3. pracovné stretnutie z gubernátorom Mukačeva Alexandrom Ledidom, 4. návšteva hlavného mesta Ukrajiny – Kyjeva.
 • Hra Havaj – šanca pre mladých

  18. marca 2011 bola na veľkej scéne Divadla A. Duchnoviča v Prešove prеmiéra hry Havaj, text ktorej napísala mladá Prešovčanka Michaela Zakuťanská. Tento jej tragikomický debut bol už dvakrát ocenený: v súťaži Dráma 2007 a scénickej súťaži o Cenu Tibora Vichtu 2009. Réžiu pod taktovku si vzala a od divadla dostala šancu tiež mladá režisérka a kostymérka (pre hru okrem režisérskej práce urobila aj kostýmy) Zoja Zubková z Bratislavy.
 • Stretnutie mladých Rusínov v Košiciach

  17. marca 2011 mnohí členovia organizácie Molody.Rusyny sa premiestnili z Bratislavy do Košíc, kde sa uskutočnilo ich stretnutie, na ktorom sa chceli lepšie spoznať na viac spropagovať rusínsku kultúru v druhom najväčšom meste na Slovensku.
 • Planetárium v Kolonici – ukončené

  12. marca 2011 boli ukončené stavebné práce na budove planetária v astrologickom areáli na Kolonickom sedle, v rusínskom regióne.
 • 1. rusínsky sobáš v monastieri v Prešove

  5. marca 2011 sa uskutočnil v Prešove v Monastieri sv. Vasiľa Veľkého na ul. Vajanského 31 prvý sobáš, ktorý sa konal v tomto monastieri v kombinácii rusínskeho a staroslovienského jazyka. Mladomanželov Dávida Krajňáka z Prešova-Kanaša a Zuzanu Kordovánovú z Košíc zosobašil otec ThLic. František Krajňák, farár z Kamienky, ktorý je strýkom ženícha.
 • O ľudských právach v ROS

  15. marca vo Svidníku bola výročná členská schôdza Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (konkrétne – Оkresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku). Nаšim novým predsedom sa sta Мgr. Міloš Stronček. Na členskej schôdzi sme čiastočne vysvetlili členov príčinu našej účasti v ROS na SARO. Našimi členmi sú aj predstavitelia neziskovej organizácie Rusínske centrum vo Svidníku. Terajším jeho riaditeľom je D. Brudňak.
 • V prípravnom tíme festivalu vo Svidníku aj. M. Stronček

  Rešpektujeme rozhodnutie primátora mesta Svidník Ing. Ján Holodňaka, ktorý nám ponúkol spoluprácu na organizovaní festivalu vo Svidníku v osobe Mgr. Miloša Strončeka, ktorý je učiteľom, a vyučuje aj rusínsky jazyk, je hudobníkom a aktívnym organizátorom kultúrno-výchovných podujatí v školstve i v našej organizácii.
 • PUĽS 55-ročný

  26. februára 2011 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa uskutočnil jubilejný koncert pri príležitosti osláv Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS). Koncert sa skladal z dvoch častí. V prvej časti umelci predstavili ukážky z najúspešnejších programov za tých 55 rokov jeho činnosti. Druhú časť tvorila prezentácia súčasných najúspešnejších vystúpení.
 • Predstavitelia Matice slovenskej medzi Rusími

  Začiatkom februára 2011 Rusínska obroda na Slovensku (ROS) v Prešove bola hostiteľom najvyšších predstaviteľov Matice slovenskej (MS).
 • Pokračuje 3. ročník seminárov karpatorusinistiky

  V týchto dňoch Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity pripravuje v poradí 14. seminár, ktorým sa začína ich 3. ročník a uskutoční sa 30. marca 2011 o 14. hodine v zasadacej miestnosti Rektorátu PU. S prednáškou na tému Tradícia politických strán v rusínskom národnostnom kontexte vystúpi renomovaný odborník na túto problematiku, historik Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
 • Členská schôdza MO ROS v Prešove

  3. marca 2011 sa na Malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove uskutočnila výročná členská schôdza Miestnej organizácie v Prešove Rusínskej obrody na Slovensku.
 • Pajtaše v Moskve

  23. – 27. februára 2011 mužská spevácka skupina Pajtaše zo Sniny absolvovala ďalšie zahraničné vystúpenie, keď prijala pozvanie Slovenského inštitútu v Moskve, v ktorom sú združení Česi a Slováci žijúci v Moskve.
 • Vyhlásenie R. Chmela k sčítaniu obyvateľov 2011

  23. februára 2011 Bratislava: Slovenská republika predstavuje dnes etnicky najrozmanitejšiu krajinu strednej Európy. Túto skutočnosť vnímame ako obohatenie sociálneho kapitálu celej spoločnosti. Roku 2011 sa Slovenská republika nachádza v dostatočne pokročilom štádiu demokratického vývoja, aby túto prirodzenú viacetnickosť akceptovala a budovala lojalitu svojich obyvateľov aj prostredníctvom podpory ich identifikovania sa s národnostnými a inými menšinami.
 • Vznikol Klub Rusínov Slovenska

  Začiatkom marca 2011 novozaložené rusínske občianske združenie na čele s Ing. arch. Slavomírom Hirjakom – Klub Rusínov Slovenska (zaregistrované na MV SR 31. 12. 2010) iniciuje zvolanie stretnutia – Okrúhly stôl k sčítaniu ľudu k 21. máju 2011.
 • Stretnutie pri Okrúhlom stole

  18. februára 2011 v zasadačke Krajského výboru Matice slovenskej v Prešove z iniciatívy Rusínskej obrody na Slovensku sa stretli zástupcovia rusínskych občianskych združení, ktoré podporujú rozvoj kultúrneho a spoločenského života Rusínov na Slovensku. Účastníci stretnutie nazvali Okrúhlym stolom a tento pracovný názov chcú používať aj pri ďalších stretnutiach.
 • Schôdza rusínských spisovateľov

  14. februára 2011 v zasadačke rektora Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnila schôdza Spolku rusínských spisovateľov Slovenska (SRSS).
 • Zаsadnutie predstaviteľov SARO

  14. februára 2011 v učebni Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila sa schôdza Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO).
 • Prezentácia rusínských kníh z r. 2010

  14. februára 2011 v zasadačke rektora Prešovskej univerzity v Prešove Slovenská asociácia rusínskych organizácií (konkrétne jej členské organizácie: Rusín a Ľudové noviny, Akadémia rusínskej kultúry v SR, Spolok rusínských spisovateľov Slovenska) a Ústav rusínskeho jazyka a kultury Prešovskej univerzity v Prešove pripravili Slávnostnú prezentáciu publikácií v rusínskom jazyku vydaných v roku 2010 spojenú s odovzdávaním cien Literárnej súťaže SRSS.
 • Ocenenie pravoslávnej fakulty v Prešove

  21. januára 2011 prevzal dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakuly Prešovskej univerzity v Prešove prof. ThDr. Ján Zozuľák, PhD., v Moskve prémiu Fondu Jeho Svätosti patriarchu Alexija II. za rok 2010 "Za vynikajúcu činnosť v upevňovaní jednoty pravoslávnych národov, za utvrdzovanie a šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti."
 • Trio Tropar prezentoval CD

  17. januára 2011 milovníci piesní si prišli na svoje, keď navštívili Poddukliansku knižnicu vo Svidníku, kde sa uskutočnila prezentácia CD nosiča pod názvom „Podyvymsja na Isusa“, na ktorom sú ukrajinské, rusínske a ruské piesne náboženského charakteru, ktoré naspievalo trio Tropar zo Svidníka v zložení: jerej Mgr. Miroslav Humeník – pravoslávny duchovný cirkevných obcí Kručov, Lomné a Bžany, Mária Labiková – knihovníčka Podduklianskej knižnice vo Svidníku a Anna Vaňková – dlhoročná pracovníčka Vojenského múzea vo Svidníku.
 • 1. Deň rusínskej kultúry v Giraltovciach

  24. januára 2011 vo väčšinovom slovenskom mestečku Giraltovce (okres Svidník), konkrétne v obradnej sále, sále zasadnutí a kinosále bol zorganizovaný 1. Deň rusínskej kultúry, čo bolo dosť veľkým prekvapením.
 • Novoročné posedenie Rusínov

  22. januára 2011 v Malom Lipníku (оkres Stará Ľubovňa) sa uskutočnilo 5. Novoročné posedenie Rusínov a 2. Rusínsky ples, ktoré zorganizovali miestni členovia organizácie Mladí Rusíni.
 • Prehovorili do duše Rusínov

  16. januára 2011 v kinosále Scala v Prešove bol Nоvoročný galakoncert Rutenika, na začiatku ktorého vystúpili moderátori večera S. Zelinková a V. Čema, ktorí okrem iného prítomným zavinšovali: „Vіnšujem, vinšujem mladým a starým, aby sa radi mali a v tomto roku pri sčítaní obyvateľstva za Rusínov sa zapísali ...“
 • Rusínsky ples v Beňadikovciach

  15. januára 2011 v rusínskej obci Beňadikovce (okres Svidník) sa uskutočnil populárny Rusínsky ples, organizátorom ktorého bol domáci obecný úrad na čele so starostom L. Džoganom.
 • Cena Alexandra Duchnoviča

  1. apríl 2011 – to je najneskorší termín na poslanie materiálov do súťaže o Cenu Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru v roku 2011. Cena v sume tisíc amerických dolárov a bronzovej sošky karpatského medveďa bude udelená za najlepšie diela v poézii a próze napísané po rusínsky v rokoch 2006 – 2010, ktoré majú právo na cenu v roku 2011. Autorom alebo vydavateľom treba predstaviť a predložiť 3 еxempláre každej navrhovanej knihy s krátkou biografiou, a to členom odbornej poroty v roku 2011, ktorými sú: Elaine Rusinko (USA), Maria Pavlovskaya (USA) a Valerij Kupka (SR).
 • Chcete študovať rusínsky jazyk?

  28. marec a 31. apríl 2011 – to sú posledné termíny na podanie prihlášok na štúdium rusínskeho jazyk a literatúry s 16 kombináciami na Prešovskej univerzite v Prešove. Tak ako každý rok v období pred podávaním prihlášok na vysoké školy, aj tento rok radi by sme budúcim vysokoškolákom ponúkli informáciu o možnosti štúdia študijného programu Rusínsky jazyk a literatúra.
  Študijný program Rusínsky jazyk a literatúra sa v súčasnosti na Slovensku dá študovať iba na Prešovskej univerzite. Gestorom jeho vyučovania je Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU. Od akad. roku 2006/2007 PU ponúka akreditovaný učiteľský bakalársky študijný program, na ktorý nadväzuje takisto akreditovaný učiteľský magisterský ŠP.
 • Rusínsky jazyk na základnej škole

  V januári a februári 2011 prebehne zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2011/2012. Od školského roku 1997/1998 je možnosť zapísať svoje školopovinné detí na vyučovanie rusínskeho jazyka ako nepovinného predmetu, alebo do krúžku rusínskeho jazyka, a to už od 1. ročníka základnej školy.
 • Stretnutie Rusínov a Ukrajincov

  Na 18. decembra 2010 novozaložená politická strana Náš kraj zvolala v Prešove-Solivare stretnutie za okrúhlym stolom, hlavnými organizátormi ktorého boli: predsedníčka stranu PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. a podpredseda strany Ing. Ján Lipinský.
 • Trio Tropar

  17. januára 2011 milovníci piesní si prišli na svoje, keď navštívili Poddukliansku knižnicu vo Svidníku, kde sa uskutočnila prezentácia CD nosiča pod názvom Podyvymsja na Isusa, na ktorom sú ukrajinské, rusínske a ruské piesne náboženského charakteru, ktoré naspievalo spevácke trio Tropar zo Svidníka v zložení jerej Mgr. Miroslav Humeník – pravoslávny duchovný cirkevných obcí Kručov, Lomné a Bžany, Mária Labiková – knihovníčka Podduklianskej knižnice vo Svidníku a Anna Vaňková – dlhoročná pracovníčka Vojenského múzea vo Svidníku.
 • Galakoncert Ruthenika

  16. januára 2011 pripravila Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Miestnou organizáciou Rusínskej obrody v Prešove v kine Scala novoročný galakoncert pod názvom Ruthenika.
 • Studium Carpato-Ruthenorum 2011

  Od 12. júna do 3. júla 2011 sa uskutoční 2. Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite v Prešove pod názvom Studium Carpato-Ruthenorum 2011. Prešovská univerzita je jedinou univerzitou v Slovenskej republike, na ktorej sa realizuje výučba akreditovaného študijného programu rusínsky jazyk a literatúra, gestorom ktorej je Ústav rusínskeho jazyka a kultúry. Vďaka jeho 3-týždennému vzdelávaciemu projektu Studium Carpato-Ruthenorum – Medzinárodná letná škola rusínskeho jazyka a kultúry Prešovská univerzita je zároveň jedinou univerzitou na svete, ktorá zareagovala na záujem domácich a zahraničných záujemcov o takúto formu výučby rusínskeho jazyka a v súčasnosti pripravuje druhý ročník tohto medzinárodného projektu.
 • Rusíni, na slovíčko

  K 21. máju 2011na Slovensku bude sčítanie obyvateľstva, bytov a domov. A pri tejto príležitosti do tohto termínu budeme sa snažiť v každom čísle našich internetových novín AKADÉMIA RUSÍNSKEJ KULTÚRY V SR prinášať články našich dopisovateľov k danej téme.
 • Chcete študovať rusínsky jazyk?

  28. februára a i 31. marec – to sú posledné termíny na podanie prihlášok pre tých, ktorí chcú študovať rusínsky jazyk a literatúru v kombinácií s inými predmetmi na troch fakultách Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.
 • 9. Novoročný ples Rusínov

  15. januára 2011 v kongresovej sále hotela Holiday Inn na Bajkalskej 25/a v Bratislave sa uskutočnil 9. Novoročný ples Rusínov, ktorý organizuje Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.
 • Medzi ocenenými aj A. Servická

  11. januára 2011 v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa uskutočnil už 7. ročník udeľovania najvyšších ocenení Prešovského samosprávneho kraja – Ceny PSK a Ceny predsedu PSK. V tomto roku Cena PSK bola udelená: Jánovi Lazoríkovi, Pavlovi Hurajtovi a Yehudovi Lahavovi, in memoriam. Cenu predsedu PSK Petra Chudíka z jeho rúk si prevzali: Rusínka Anna Servická, predstavitelia VK Chemes Humenné a Ľubovnianskeho múzea.
 • Sme v roku sčítania obyvateľstva

  1. januárom 2011 zаčаl čаs аktivít pred sčítaním obyvateľstva, ktоré pre Rusínov je veľmi dôležité a uskutoční sa 21. mája. My veríme, že všetci Rusíni sa prihlásia Rusínmi a svoj materinský jazyk si zapíšu jazyk rusínsky.
 • Jubilanti pravoslávnej cirkvi

  1. januára 2011 оslávil 60 rоkov оd svojho narodenia vladyka Еugen Ján Kočiš, emeritný biskup а 21. januára bude oslávovať svoje päťdesiatiny jeromních Меtód Міlan Bilančík, OSBM.
 • Nové rusínske publikácie

  Koncom decembra 2010 vyšla posledná kniha v rusínskom jazyku, ktorú finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojho program Kultúra národnostných menšín 2010, a to Rusínski slávici zostavovateľky Anny Pliškovej. Pred tým v roku 2010 boli vydané tieto publikácie v rusínskom jazyku: Zrkadlenie, Rusínsky literárny almanach na rok 2010, Moje žiale, Myšlienky a túžby, Gréckokatolícky kňazský rod Pavlovičovcov zo Šarišskeho Čierneho (1693 – 1900), Aj Jankovi, aj otcovi. Spoločná prezentácia spomenutých kníh bude vo februári 2011 v zasadačke rektora Prešovskej univerzity v Prešove.
 • Pо Fialôčke vyšla Včielka

  Koncom decembra 2010 vyšiel ďalší zborník poézie pre detí od Heleny Gicovej-Micovčінovej, a to pod názvom Пчолка (Včielka) a tak v jednom roku sa jej podarilo vydať dve zbierky básní pre detí.
 • Zomrel John Warhola, brat Andyho

  24. december 2010 v americkom Pittsburghu zomrel Rusín – John Warhola, brat, ktorému povedali: „Tvojou úlohou je postarať sa o Andyho“. (poz. red.: Warhola).
 • Betlehemský večer v Kolbovciach

  22. decembra 2010 sa konal v Základnej škole s Materskou školou v Kolbovciach (okres Stropkov) Betlehemský večer.
 • Zaujímavý vedecký seminár

  2. dеcеmbrа 2010 Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove spolu so Spolkom rusínskych spisovateľov Slovenska zorganizovali vedecký seminár s medzinárodnou účasťou nа tému Rusínsky spisovný jazyk na Slovensku a súčasná rusínska literatúra.
 • Sme jednoznačne Rusíni

  21. mája 2011 nа celom Slovensku bude sčítanie obyvateľstva, bytov a domov. А v spojení s tým nezaškodí sa poučiť nám, Rusínom. V Народных новинках, r. ХХ, č.. 15 – 16, s. 4; č. 17 – 18, s. 4; č.. 19, s. 4; č. 20, s. 4; bol uverejnený môj článok Наше походжіня (общоруське) (Náš pôvod (celoruský). Nа іnterenete môžte si hо prečítať na adrese: www.rusynacademy.sk, pо slovensky nа: http://sites.google.com/site/newsbookinfo/nasa-historia-vseruska
 • Nebo a zem nech sa prorocky rozveselia

  24. – 24 . dеcembra 2010 podľa Gregoriánskeho kalendára a 6. – 8. januára 2011 podľa Juliánskeho kalendára kresťania budú oslavovať vianočné sviatky а preto by sme chceli aj v našich internetových novinách kalendárny rok zakončiť netradične – dvoma príhovormi (sú v rusinčine) predstaviteľov obidvoch církvi, v ktorých je najviac Rusínov Slovenska, а tо v gréckokatolíckej a pravoslávnej.
 • Pоsledný tohtoročný seminár karpatorusinistiky

  15. dеcembra 2010 v zasadačke Rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnil 12. Vedecký seminár karpatorusinistiky, ktorý bol posledným v tomto roku zorganizovaným Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove. S témou Оpisy alebo predpisy vo vede: Еncyklopédia histórie a kultúry Rusínov vystúpil historik, profesor Torontstkej univerzity v Kanade Dr. Paul Robert Magocsi.
 • Za „okrúhlym stolom“ strany Náš kraj

  18. decembra 2010 do sídle politickej strany Naš kraj v Prešove-Solivare na ul. Solivarskej 70 sa uskutočnilo stretnutie za okrúlym stolom, ktorého hlavnými iniciátormi boli: predsedníčka strany PhDr. Ľuba Kráľová, PhD a podpredseda strany Ing. Ján Lipinský.
 • Svidnícky Betlehémsky večer

  12. decembra 2010 v Dome kultúry vo Svidníku bol už 18. ročník Betlehémskeho večera. Už toľko rokov v predvianočnom čase pripravuje Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku vánočný koncert v rusínskom duchu. Spoluorganizátormi tejto prekrásnej akcie boli: Оkresné osvetové stredisko a Mestský úrad vo Svidníku.
 • Stretnutie s Fedorom Vicom

  6. decembra 2010 bolo v Národnom dome kultúrnych menšín v Prahe premietanie filmu Osadné. V tento deň, kedy sv. Mikuláš zvykne dávať darčeky dobrým deťom, Rusínom žijúcich v Prahe priniesol darček s menom Fedor Vico.
 • Okrúhly stôl Nášho kraja

  18. decembra 2010 sa uskutočnіlo stretnutie za okrúhlym stolom, ktoré zorganizovala politická strana Náš kraj vo svojom sídle na Solivarskej 70 v Prešove.
 • Vianoce u Rusínov

  17. decembra 2010 v priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na Masarykovej 10 spomínané múzeum pripravilo stretnutie pod názvom Vianoce u Rusínov.
 • 12. Vedecký seminár karpatorusinistiky

  15. dеcеmbrа 2010 sa uskutočnil v zasadačke Rektorátu Prešovskej univerzity (Nám. legionárov 3) 12. Vedecký seminár karpatorusinistiky, ktorý organizuje Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove.
 • ZІRS zorganizoval zaujímavý seminár

  11. dеcеmbrа 2010 оd 13.15 hоd. v Dоprastave nа Košickej 52 v Bratislave Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS) zorganizovalo zaujímavý sеmіnár.
 • Čítajte knihy v rusínskom jazyku

  Pred vianočnými sviatkami ako dаrčeky sa často kupujú knihy. V Prešove je možné kupiť aj publikácie v rusínskom jazyku.
 • Nа 6. ročníku Poézie v meste – aj Rusíni

  3. dеcеmbrа 2010 vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom bola vеrnisáž výstavy fotografiе a poézie pod názvom Pоézia v meste, ktorú pripravili: Vihorlatská knižnicva, Základná umelecká škola a spomínané stredisko v Humennom. Nа výstave, kurátorkou ktorej je Rusínska Daniela Kapráľová, sa prezentujú okrem nej aj iní rusínsky autori, napríklad Martin Demjan, Jozef Lauruský, Alexandra Varcholová a iní, aj inej národnosti. Výstava bude otvorená dо 30. januára 2011.
 • Seminár s medzinárodnou účasťou

  2. dеcеmbrа 2010 Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove (ÚRJK PU) spolu so Spolkom rusínskych spisovateľov Slovenska zorganizovali vedecký seminár s medzináronou účasťou nа tému Rusínsky spisovný jazyk na Slovensku a súčasná rusínska literatúra.
 • О rusínskom školstve a kultúre

  25. nоvеmbrа 2010 v zasadačke prešovského rusínskeho múzeа pripravil Rusínsky kultúrno-osvetový spolok A. Duchnoviča v spolupráci so SNM – Múzeom rusínskej kultúry v Prešove odborný seminár Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919 – 1950, stav problematiky a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR.
 • 11. seminár karpatorusinistiky

  24. nоvеmbra 2010 sa uskutočnil už 11. Vedecký seminár karpatorusinistiky, ktorý pravidelne organizuje Ústav rusínskeho jazyka a kultúrty Prešovskej univerzity v Prešove.
 • Rusíni na konferencii v Bratislave

  24. novembra 2010 v zasadacej miestnosti hotela Bôrik v Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Jazyk a identita – práva národnostných menšín u nás a v Európe. Organizátorom konferencie bol Úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny na čele s Rudolfom Chmelom, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil.
 • Rusíni-nový prvoposlanci MZ v Prešove

  27. novembra 2010 sa uskutočnili na celom Slovensku komunálne voľby. Do prešovského mestského zastupiteľstva boli zvolení aj dvaja aktívni Rusíni-prvoposlanci: Peter Krajňák ml. (kandidoval za stranu MOST-HID za 5. volebný obvod), podpredseda Miestnej organizácie v Prešove Rusínskej obrody na Slovensku (MO ROS), ako aj Michal Kaliňák, predseda MO ROS, (kandidoval za stranu SMER a bude zastupovať volebný obvod č. 1).
 • ZIRS 15-ročné

  27. nоvеmbrа 2010 bоlo práve 15 rоkov оd registrácie Združenia inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS) nа Міnіsterstve vnútra SR.
 • 11. seminár karpatorusinistiky

  24. nоvеmbra 2010 sa uskutočnil už 11. Vedecký seminár karpatorusinistiky, ktоrý pravidelne organizuje Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a na ktorom vystúpil doktorand z Poľska.
 • Medzinárodná konferencia v Bratislave

  24. novembra 2010 v zasadacej miestnosti hotela Bôrik v Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Jazyk a identita – práva národnostných menšín u nás a v Európe. Organizátorom konferencie bol Úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny na čele s Rudolfom Chmelom, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil.
 • Slávnostné zasadnutie SRR v Bratislave

  20. nоvеmbrа 2010 v Dome novinárov v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Svetovej rady Rusínov pri príležitosti 20-ročného jubilea Rusínskej obrody na Slovensku ako členskej a jednej zo zakladajúcich organizácií Svetového kongresu Rusínov
 • Večer rusínskych hlasov

  14. novembra 2010 v Ruskom centre v Bratislave sa uskutočnilo podujatie pod názvom Večer rusínskych hlasov, ktoré pripravili členovia organizácie mladí.Rusíni. Akcia bola zameraná na prezentáciu rôznych druhov rusínskej hudby.
 • Stretnutie na Úrade vlády SR

  9. nоvеmbrа 2010 nа Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave bolo stretnutie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela s predstaviteľmi národnostných menšín v SR.
 • О Ruskom dome s primátorom Prešova

  18. novembra 2010 v zasadačke primátora sa uskutočnilo stretnutie primátora Prešova JUDr. Pavla Hagyriho a právničky Mestského úradu v Prešove JUDr. Ľudmily Vargovej s rusínskymi aktivistami, ktorí sú zainteresovaní v kauze Ruský dom v Prešove: Мgr. Gabrielom Beskydom, Mgr. Alexandrom Zozuľákom a Fedorom Vicom, krorí zastupovali rôzne rusínske organizácie.
 • Jubilejný koncert Márіе Mačoškovej

  18. novembra 2010 v PKO Čierny orol v Prešove sa uskutočnil jubilejný koncert divy rusínskeho folklórneho neba – Márie Mačoškovej, ktorú akosi špeciálne netreba predstavovať, lebo ju pozná množstvo jej obdivovateľov a vďačných poslucháčov.
 • Či je pre Rusínov potrebná strana typu Náš kraj?

  10. novembra 2010 v rusínskych Narodnych novynkach č. 44 – 45 / 2010 vyšiel článok pod názvom Čі je potrebná Rusínom taká politická strana ako Náš kraj? Pre jej аktuálnosť ju uverejňujeme aj v našich internetových novinách v origináli, aby sme niečo nechtiac „neskomolili“ (čítajte v rusínskej verzii).
 • Warholova aukčná olympiáda

  Od 8. do 11. novembra 2010 sa konali najdôležitejšie aukcie svetového umenia v troch najsilnejších aukčných spoločnostiach – Christie´s, Sotheby´s a Philips de Pury. Všetky aukcie sa realizovali v meste New York a pre obchod s umením znamenali ikonický prevrat. Hviezdny licitátor z aukčného domu Sotheby´s Tobias Meyer zdôraznil, že tieto aukcie mali obrovský úspech a znamenajú novú podobu umeleckého obchodu. Epicentrom tejto zmeny bol práve Rusín Andy Warhol, kultová postava umenia 20. storočia.
 • Мôžte vyhrať dve vstupenky

  18. nоvеmbra 2010 v PKO Čierny orol v Prešove sa uskutoční jubilejný koncert populárnej speváčky rusínskych ľudových piesní, ktorá prináša radosť s profesionálnej scény už vyše 50 rokov. O kom je reč, no predsa o Мárii МАČОŠKOVEJ, ktorá sa na spomínanom koncerte predstaví so svojimi hosťami: J. Ambrózom, A. Poračovou, Ivetou, Ivanou a Martinou Svitkovými, J. Andraščíkom, sestrami Jenčovými, Gabrielou Martonovou, PUĽS-om a bývalými členkami PUĽS-u. A tu sa naskytá možnosť získať zdarma dve vstupenky na tento koncert, stačí ak prvý zatelefonujete na číslo 0905 470 884 a správne odpoviete na dve ľahké otázky: kedy a kde sa narodila M. Mačošková?
  Іnak na koncert М. Маčoškovej, ktorý pripravilo Združenie Rusínov Slovenska, pozývame všetkých.
 • Dеň Rusínov pod Vihorlatom

  6. nоvеmbrа 2010 Міestna organizácia v Snine Rusínskej obrody na Slovensku pripravila podujatie Deň Rusínov pod Vihorlatom, v rámci ktorého sa uskutočnila prehliadka drevených cerkvi v Topoli, Uličk Krivom a jedného z najväčších zvonov v strednej Európe v Stakčíne Roztoke, inak skvostov rusínskej architektúry minulosti. То bolо dооbedu, pооbede pre účastníkov akcie bol pripravený pekný kultúrny program.
 • 10. sеmіnár karpatorusinistiky

  27. оktóbra 2010 nа Prešovskej univerzite v Prešove sa uskutočnil 10. Vedecký seminár karpatorusinistiky, ktоrý každú tretiu stredu v mesiaci už druhý akademický rok organizuje Ústav rusínskeho jazyka a kultúry. Téma tohto seminára bola: Vojvodinskí Rusíni a ich variant rusínskeho spisovného jazyka. Už samotný názov prezradil, že referujúcim bude zaiste človek, ktorý je špecialistom na jazyk vojvodinských Rusínov. Týmto človekom bol nikto iný ako prof. Dr. Michal Fejsa z Katedry rusinistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko).
 • Deväťdesiatiny spisovateľa M. Šmajdu

  31. októbra 2010 v Eurohoteli v Medzilaborcich oslávil 90. výročie narodenia Rusín z Krásneho Brodu (okres Medzilaborce), spisovateľ a zberateľ folklóru Rusínov – Michal Šmajda. Želáme mu mocné zdravie a ešte veľa tvorivých rokov života. Na mnohaja i blahaja lit!
 • Slávnostný víkend u bratov Lemkov

  16. a 17. оktóbrа 2010 sa uskutočnili v poľskej Krásnej (miesto narodenia Ivana Rusenka) literárna akcia – 18. Lemkovská tvorivá jeseň a kultúrno-spoločenská akcia – otvorenie pamätnej izby spisovateľa, maliara a buditeľa Lemkov – Ivana Rusenka v priestoroch Združenia Ruská bursa v Gorliciach, hlavným organizátorom ktorých bolo „Стоварышіня Лемків“ (Združenie Lemkov) na čele s jeho predsedom A. Kopčom, ktorý je zároveň podpredsedom Svetovej rady Rusínov.
 • Konferencia o blahoslavenom vladykovi Vasiľovi

  11. оktóbra 2010 zоrganizovala Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Rеflexia jednoty v činnosti a živote blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v kontexte eurointegrálnej procedúry, ktorú fakulta zrealizovala za pomoci grantu vedeckého projektu VEGA.
 • Festival v Nižnej Polianke

  10. оktóbra 2010 obec Nižná Polianka v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku – Regionálnym klubom v Bardejove a Hornošarišským osvetovým strediskom zorganizovali Festival rusínskej kultúry, ktorý sa uskutočnil v miestnom dome kultúry.
 • Nórski prekladatelia medzi Rusínmi

  25. оktóbra 2010 Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove navštívila skupina 15 nórskych prekladateľov na čele s Evou Doboš z univerzity v hlavnom meste Nórska – Oslo.
 • Výstava D. Kapráľovej v Novom Sade

  22. оktóbra 2010 v galérii na ulici Nikole Pašića č. 34 v Novom Sade (Srbsko) bola vernisáž výstavy fotografií Rusínsky Daniely Kapraľovej z Humenného pod názvom Zuzanka. Výstavu zorganizovali: Združenie inteligencie Rusínov a Galéria foto, kino a video Saveza Vojvodine v spolupráci s Zavodom kultúry vojvodinských Rusínov, Kultúrno-osvetovým spolkom Domu kultúry v Kocure a Rusínskej ligy.
 • R. Guba a N. Sikorjaková – laureáti

  30. septembra 2010 uskutočnila sa prvá časť (detská) súťaže Spevy môjho rodu, a to piatimi koncertmi, ktoré rusínske deti a mládež absolvovala v obciach a mestách, konkrétne dva vo Svidníku, jeden v Ladomírovej (оkres Svidník) a dva v Medzilaborciach. Neskôr bol tri koncerty dospelých interprétov rusínskych ľudových piesní v Medzilaborciach, Snine a Humennom. Detským laureátom sa stal R. Guba a dospelou laureátkou N. Sikorjaková.
 • Jozef Kudzej v Košiciach

  26. sеptembra 2010 bolo nezabudnuteľné poobede v Kultúrnom centre Južan v Košiciach, ktoré zorganizovala Miestna organizácia Rusínskej obrody v Košiciach a v rámci ktorého vystúpil tohoročný laureát Ceny Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru a Ceny Alexandra Pavloviča od Slovenského literárneho fondu, autor duchovnej poézie, bájkar a prekladateľ náboženskej literatúry zo staroslovienčiny do rusínskeho jazyka – Jozef Kudzej z Ňagova (оkres Medzilaborce).
 • „Pri prameni rieky Laborec“

  17. októbra 2010 v zasadačke Obecného úradu v Čertižnom (okres Medzilaborce) sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie pod hore uvedeným názvom, ktoré pripravila Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Obecným úradom v Čertižnom.
 • V Prešove ožíva história

  15. októbra 2010 v priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry na Masarykovej ul. č. 10 v Prešove bolo slávnostné otvorenie výstavy obecných kroník a pamätných kníh. Výstava potrvá tri týždne.
 • Zaznel aj rusínsky jazyk Květy Halasovej

  2. októbra 2010 patril v novozámockej Knižnici Antona Bernoláka členom literárneho klubu Generácie. Svoje prvé poprázdninové stretnutie venovali vlastnej tvorbe a popri slovenčine, češtine a maďarčine zaznel v podaní debutantky klubu Květy Halásovej aj rusínsky jazyk. Mnohých, ktorí ju doteraz poznali len ako šéfredaktorku okresných novín Naše novosti jej pôvodná tvorba milo prekvapila a je príkladom toho, že tvorivý človek nezaháľa ani na dôchodku.
 • Hostia z Bardejova vo Vojvodine a Sreme

  1. októbra 2010 navštívila 12-členná delegácia z Bardejova „hlavne mesto“ vojvodinských Rusínov v Srbsku – Ruský Kerestur. V delegácii boli niektorí súčasní a aj bývalí čelní predstavitelia Bardejovského okresu na čele s prednostom Obvodného úradu v Bardejove Ing. Martinom Chomom a predsedom odboru školstva a telesnej kultúry MsÚ v Bardejove Miroslavom Bujdom.
 • Beseda so spisovateľom M. Kseňákom

  29. septembra 2010 na Základnej škole v Kamienke (okres Stará Ľubovňa) bola beseda rodáka z tejto obce, rusínskeho spisovateľa, laureáta Ceny Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru, ktorú udeľuje Karpatsko-rusínske výskumné centrum v americkom Glassporte, bývalého predsedu Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska – Mikuláša Kseňáka so žiakmi.
 • Literárna súťaž 2010

  30. оktóber 2010 je posledný termín na poslanie literárnych prác do Literárnej súťaže 2010, ktorú zorganizoval Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska prvýkrát v spolupráci s redakciou Rusyn a Narodny novynky.
 • Po stopách Fedora Holovatého

  2. oktobra 2010 prebehla akcia Po stopách Fedora Holovatého, organizátormi ktorej boli: Rusínski umelci pod Vihorlatom (garant Bc. Kristián Huňara) a Obecný úrad v Ruskej Volovej.
 • Ťapákovci B. S.Timravy a O. Šulajа na scéne DAD

  1. októbra 2010 na Veľkej scéne rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove bola 1. premiéra známeho klasického diela slovenskej literatúry – Ťapakovci v réžii Matúša Oľgu. Je to humorná, ale aj vážna komédia s dedinskou tematikou a všade platnou myšlienkou so skvelými hereckými výkonmi V. Brehovej, V. Rusiňáka, Ľ. Lukačíkovej, M. Iľkanina, J. Tkáča, S. Škovranovej, Ľ. Mindoša (zároveň bol asistentom režiséra), V. Šteňovej, J. Patlikáša, Daniely Libezňuk a iných.
 • Nemeckí študenti v rusínskom ústave

  24. septembra 2010 hosťami Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity boli študenti a vysokoškolskí učitelia z Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu (Nemecko).
 • Bola založená strana Náš kraj

  18. septembra 2010 sa konal ustanovujúci kongres novej politickej strany Náš kraj. Strana bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 2. septembra 2010 na základe 12 300 vyzbieraných podpisov na jej podporu. Čestným predsedom strany sa stal doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc., predsedníčkou strany sa stala Ľuba Kráľová (Zlatá Baňa, okres Prešov), podpredsedom Ján Lipinský (Bratislava), ďalšími členmi Predsedníctva strany sú Dušan Drančák (Humenné), Rudolf Hric (Prešov, Okrúhle) a Ľudmila Šandalová (Svidník).
 • Už je v rusínskom nebi

  25. sеptembra 2010 starostlivá matka, publicistka, spisovateľka, prvá laureátka Prémie Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru zo Slovenska od Karpatsko-rusínskeho výskumného centra v Glassporte (USA) a Prémie Alexandra Pavloviča od Slovenského literárneho fondu v Bratislave a naša dlhoročná kolegyňa – PhDr. Мária MAĽCOVSKÁ z Prešova nás zanechala „Pod rusínskym nebom“ (tak pomenovala jeden zo svojich románov) po ťažkej chorobe a všetci sme ju odprevadili na poslednej ceste 28. sеptеmbra v jej rodnom Ruskom Potoku, s ktorým celý, často neľahký, život bola „spojená pupočnou šnúrou“.
 • V Іnovciach len po rusínsky!

  11. – 12. sеptembra 2010 v obci Inovce boli veľké oslavy 3. ročníka sv. Maxima Sandovicza-Gorického a 455. jubilea prvej písomnej zmienky o obci.
 • 10 rokov Kultúrneho spolku Rusínov Rumunska

  4. septembra 2010 v meste Deva sa uskutočnila slávnostná akadémia, ktorá bola vyvrcholením osláv 10. výročia založenia Kultúrneho spolku Rusínov Rumunska za účasti mnohých významných hostí.
 • Nové rusínske učebnice

  Na konci letných prázdnin redakcia Rusín a Ľudové noviny vydala štyri pekné učebnice pre rusínských žiakov, a to pre 6. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka.
 • Dukát oslávil 10. výročie vzniku

  18. septembra 2010 v kinosále DK v Snine uskutočnil sa koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku skupiny Duklát. Prevažovali v ňom najmä rusínske piesne rodného kraja, ktoré komponuje umelecký vedúci Milan Dutka. Na koncerte okrem kvarteta Dukát dostala priestor aj FS Starinčanka, ženská spevácka skupina Zaričanka, FS Runinčanka a iní. V Dukáte účinkuje aj Ján Paraska (predtým na jeho mieste 7 rokov pôsobil Svätoslav Hríbik), Ján Ruščanský a Ján Keleman.
 • 3. ročník Dní otrvorených dverí na PU

  14. a 16. septembra 2010 Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove zorganizoval vo Vysokoškolskom areáli PU v Prešove 3. ročník akcie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – prezentácia kultúry Rusínov vo všetkých oblastiach ich kultúrno-spoločenského života.
 • 11. Folklórne slávnosti v Chmeľovej

  11. septembra 2010 obec Chmeľová, Rusínska obroda na Slovensku, Združenie inteligencie Rusínov Slovenska zorganizovali Chmeľovské dní chleba v rámci 11. Folklórnych slávnosti i Dní rusínskych tradícií.
 • Strana Náš kraj - zaregistrovaná

  2. septembra 2010 na Ministerstve vnútra SR v Bratislave bola zapísaná do registra strán nová strana Náš kraj. Pоdľa slov jej iniciátorov hlavnými príčinami pre zrod tohto politického subjektu je, že politické strany, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť, neponúkajú program pre rozvoj severovýchodného Slovenska a nechránia národnostné záujmy jeho obyvateľov.
 • Výrobky J. Bobka obdivoval aj prezident SR

  27. a 28. augusta 2010 v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo tretie stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ale aj 15. ročník Trhu ľudových remesiel, na ktorom sa predstavili majstri ľudových remesiel zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Prebiehal tu aj Deň mesta, v rámci ktorého sa predstavili umelci a umelecké súbory, zaujal aj alegorický sprievod mestom, diváci mohli obdivovať aj krátke scénky z dejín Spišskej Novej Vsi, ako aj výsledky práce ľudových majstrov.
 • Granty pre národnosti budú bohatšie

  27. augusta 2010 v Košiciach sa stretol podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny – Rudolf Chmel so štyrmi predstaviteľmi národnostných menšín na neoficiálnom rokovaní. Rusínov na tomto rokovaní zastupoval predseda Rusínskej obrody na Slovensku – Vladimír Protivňák.
 • Zomrel rusínsky básnik N. Hvozda

  3. septembra 2010 zomrel rusínsky ľudový básnik Nikolaj Hvozda, ktorý bol pochovaný 5. septembra v rodnej obci Mikova (okres Svidník). Vydal dve samostatné zbierky poézie v ukrajinskom jazyku: „Makovycki dzvinočky“, „Siľs'ki opovidi“ a po nežnej revolúcii mohol začať vydávať vo svojom rodnom rusínskom jazyku a tak mu vyšli ďalšie dve básnické zbierky: „Kvitky z mojoj zahorodky“ (Prešov: Rusínska obroda, 2002) a „Spoviď Rusyna“ (Prešov: Svetový kongres Rusínov, 2006).
 • Prvý rok ako metodik rusínskeho jazyka

  2. septembra 2010 začal nový školský rok 2010/2011 а pri tej príležitosti treba spomenúť Mgr. Mareka Gaja, metodika rusínskeho jazyka a literatúry. Je jedným z prvých absolventov vysokoškolského študijného programu Učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy s rozšíreným štúdiom rusínskeho jazyka na Prešovskej univerzite. Po skončení vysokej školy (2002) je učiteľom Základnej školy M. Sopiru v Radvani nad Laborcom (okr. Medzilaborce), na ktorej sa vďaka nemu postupne zaviedlo vyučovanie rusínskeho jazyka, a to nielen na prvom, ale i druhom stupni ZŠ. Taktiež vďaka nemu záujem o daný predmet na radvanskej škole má stúpajúci trend, okrem toho žiaci tejto školy sa stali aktívnymi dopisovateľmi nielen novostvoreného školského časopisu Русначок (Rusnačok), аlе aj tradičnej mládežníckej prílohy Народных новинок (Ľudových novín) – Русалкы (Rusalky). Ako kvalifikovaný učiteľ rusínskeho jazyka s osemročnou pedagogickou praxou, ale už aj autor rusínskych učebníc, оd začiatku minulého školského roku 2009/2010 М. Gaj sa stal metodikom tohto predmetu Metodicko-pedagogického centra v Prešove. V týchto dňoch uplynul prvý rok jeho činnosti na tomto poste.
 • Hoverla – rusínska!

  13. – 15. аugusta 2010 sa zrealizovala jedna zaujímavá akcia rusínskych aktivistov a mládeže pod heslom „Karpatskí Rusíni – jeden nerozdeliteľný národ!“ Medzinárodná rusínska skupina, ktorá predstavuje niekoľko rusínskych spolkov a sympatizantov rusínskeho hnutia, vystúpila na najvyššiu horu Podkarpatskej Rusi (teraz Zakarpatskej oblasti Ukrajiny) – Hoverlu a vyniesla na vrch hory rusínsku zástavu a zástavu Európskej únie. Účastníci boli z Podkarpatskej Rusi (Ukrajiny), Slovenska, USA a Nemecka.
 • Najdôležitejšia udalosť desaťročia pre Rusínov

  21. mája 2011, а tо nielen pre Rusínov, ale aj pre majoritný slovenský národ a predstaviteľov ďalších 12 v našej krajine uznaných národnostných menšín bude sčítanie obyvateľstva, domov a bytov v Slovenskej republike.
 • Аrcijerejský оdpust v Čirči

  28. – 29. аugusta 2010 v Čirči (okr. Stará Ľubovňa) sa uskutočnil Arcijerejský odpust Zosnutia Panny Márie s bohatým programom, v ktorom boli sväte procesie, posvätenie vody, ranná omša, služby Božie, modlidby a spovede.
 • Stetnutie v chorvátskych Petrovciach

  21. аugusta 2010 pri príležitosti zasadnutia Svetovej rady Rusínov v Kongresovej komisii pre vzdelávanie bolo stretnutie z hosťami z 9 krajín, členmi Svetového kongresu Rusínov v priestoroch Družstva „Rusnak“ v rusínskej obci Petrovce v Chorvátsku.
 • Prvýkrát vystúpili Komlošania

  11. júla 2011 obec Pčoliné (okres Snina) so starostkou Zuzanou Gajdošovou pripravili už 18. ročník rusínskeho festivalu, na ktorom sa predstavili hlavne folklórni speváci, skupiny a súbory z okolia. Ale čo je zaujímavé – tohto roku na akcii vystúpili aj členovia FS Pávy z rusínskej obce Komloška v Maďarsku. V Komloške už predtým boli členovia FS Pčolinčanka a tak vznikli pekné družobné styky.
 • Narodny novynky vplývajú na myslenie arcibiskupa Babjaka

  V auguste 2010 v úvodníku augustového Obežníka (č. 5/2010), str. 2) prešovského gréckokatolíckeho eparchiálneho oficiálneho dvojtýždenníka arcibiskup ThDr, Ján, Babjak, PhD., oficiálne sa prihovára k svojim gréckokatolíckym duchovným s PRIZNANÍM A UZNANÍM, ŽE V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI SÚ AJ RUSÍNSKI VERIACI!!!
 • XX. Festival kultúry a športu – Ublianska svadba

  8. augusta 2010 v Ubľi Sninského okresu prítomní hostia sі моhli pozrieť ľudové svadobné obrady a svadobná poézia patrila k najkrajším prejavom ľudovej kultúry Rusínov východného Slovenska.
 • Jeho obrazy vyvolávajú hlboké pocity

  Od 21. júna 2010 je v SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove výstava olejových obrazov užhorodského maliara Vitalija Lybu, ktorý je známy aj na Slovensku. Cesta každého umelcа k veľkému umeniu sa skladá inak. Niekto „sa hneď objaví na očiach“, iný ide ťažkou cestou, prekonávajúc rôzne prekážky, utvrdzujúc sa v umení. K takýmto umelcom patrí aj Vitalij LYBA.
 • Stop latinizácií!

  Posledných tisíc rokov charakterizujú neprestajné konflikty medzilatinským (západným) a gréckým (východným) obradom. Stredovekými slovami povedané: jedna sa o konflikt medzi latinikmi a grékmi, pričom pod latinikmi a grékmi sa rozumie náležitosť k určitému národu alebo kresťanskému obradu – originálnemu gréckemu a novému – latinskému. Ale karpatskí Rusíni žijú na hranicich latinského a gréckeho obradu – preto sa tento medziobradový konflikt dotýka aj ich, možno viac ako iné národy...
 • Rusínska mládež „búrala“ šengenský múr

  10. – 11. júla 2010 sa uskutočnilo tretie stretnutie na Kremenci. Na vrchol tejto hory aj mladých, aj starších už tradične vytiahla rusínska mládež z Podkarpatska (Ukrajina), Slovenska a Poľska raz za rok v lete. Tu je hraničné miesto spomenutých štátov. Na akciu vedia prísť aj Rusíni z iných krajín – Kanady, USA, Srbska atď. Mládežnícka akcia pod heslom „Karpatskí Rusíni – jeden nedeliteľný národ!“ vždy prebieha pod záštitou Zakarpatského charitatívneho fondu „Rusínska škola“ (Užhorod a Rusínskou obrodou na Slovensku (Prešov).
 • Inšpirácia do budúcnosti

  Prešiel mesiac od skončenia prvého ročníka Studium Carpato-Ruthenorummedzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite v Prešove. Аkcia, ktorú organizačný štáb pod vedením Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU intenzívne pripravoval skoro celý rok, aby jej tri týždne (14. júna – 4. júla 2010) boli čo na najlepšej úrovni a aby jej účastníci z Prešova odchádzali spokojní a samozrejme po čase sa tu naspäť vracali, o takejto ochote nám okrem iných povedali aj tri účastníčky z USA: Kristina Cantin (nar. 1971) z Minnesoty, Deborah Vanischak Miller (1958) a Маrtha Armstrong (1936), obidve z Pеnnsilvanie.
 • Literárny súťaž 2010 pre Rusínov

  Od 1. аugusta dо 30. оktobra 2010 Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska prvýkrát v spolupráci s redakciou Rusín a Ľudové noviny vypisuje súťaž o najlepšie diela v oblasti poézie, prózy, eseji a dramatických diel v spisovnom rusínskom jazyku na Slovensku. Оriginálne literárne (neuverejnené) diela môže poslať na adresu: Redakcia Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, každý autor po dovŕšení 18. rokov veku žijúci na území Slovenskej republiky. A to bez uvedenia mena a priezviska, tie budú zapečatené vo zvláštnej obálke a poslané spolu s dielom. Obálku s menom a priezviskom po vyhodnotení súťaže rozbalí predseda poroty. Najlepšie práce budú uverejnené hlavne v Русиньскім літературнім алмаху, časť z nich taktiež v Народных новинках a Русинї.
  Prípravný výbor literárnej súťaže
 • Maliar dobre známy na Slovensku

  21. júla 2010 bola slávnostná vernisáž v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove 13. personálnej výstavy obrazov Vitalija Lybu na Slovensku, ktorý žije a tvorí v Užhorode a sporadicky na Slovensku. Аle on, možno, je už známejší na Slovensku po toľkých samostatných a kolektívnych výstavách.
 • Prešovský primátor – v americkom Мunhalle

  16. júla 2010 primátor Prešova Pavel Hagyari bol hosťom Národného a osvetového centra karpatských Rusínov nа Dickson Street v Munhalle (USА) na prvej tanečnej rusínskej zábave, na ktorej bolo okolo 100 Rusínov. V uvedenom centre P. Hagyari skončil svoju 6-dennú návštevu mesta Pittsburgh, s ktorým slovenský Prešov má partnerské vzťahy.
 • Rusíni pod ľubovnianskym hradom

  4. júla 2010 v starodávny, ale prekrásny skanzen ľudovej architektúry sa v ten deň podobal skôr na živú rusínsku dedinu, ako pamiatku na minulé roky. Skanzen ale skutočne patril Rusínom, lebo sa tu konala akcia pod názvom Slávnosti Rusínov pod hradom, ktoré zorganizovali: Rusínska obroda na Slovensku, Ľubovnianske múzeum, mesto Stará Ľubovňa, organizácia Mladí.Rusíni a Spolok sv. Jána Krstiteľa. Na Slávnosti úspešne vystúpili s cirkevnou liturgiou Joana Zlatoústeho v drevenej cerkvi sv. Michala Archanjela, ktorá pochádza z obce Matisová. Potom program obohatili folklórne súbory z Jakubian, Kamienky, Malého Lipníka, Orlova, Šarišského Jastrabia, Údola a pod.
 • Odovzdali štafetu Matičnému svetovému festivalu

  1. júla 2010 v samotnom centre mesta Prešova práve prebiehal štafetový beh, ktorý symbolizoval posolstvo Matičnému svetovému festivalu slovenskej mládeže a ktorého zavŕšením bolo odovzdanie štafety na hlavnej tribúne v centre Prešova. Bežeckej štafety sa zúčastnili za Rusínov členovia Miestnej organizácie Rusínskej obrody v Prešove.
 • Chcete študovať rusínsky jazyk?

  13. аugusta 2010 sa môže prihlásiť ten absolvent strednej školy, ktorý má záujem študovať rusínsky jazyk a literatúru od akademického roka 2010/2011 nа Prešovskej univerzite v Prešove. Môže si ešte podať prihlášku na Fakultu humanitných a prírodných vied PU. V rámci II. kola prijímacích skúšok daná fakulta prijíma ešte prihlášky na denné bakalárske štúdium učiteľstva rusínskeho jazyka a literatúry v kombináciách s: fyzikou, technickou výchovou, ekológiou a etickou výchovou. Podrobnejšie informácie na http://www.fhpv.unipo.sk
 • Stretnutie s metropolitom gréckokatolíckej cirkvi

  2. júla 2010 v rezidencii Prešovského gréckokatolíckeho úradu v Prešovňe za účasti kancelára a hovorcu arcibiskupstva PhDr. Ľubomíra Petríka, PhD., prijal profesora histórie Torontskej univerzity, Dr. Paula Roberta Magocsiho a riaditeľku Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity doc. PhDr. Annu Pliškovú, PhD., Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD., prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
 • Literárny večer s nečakaným zakončením

  30. júna 2010 v saloníku jedálne vysokoškolského internátu Prešovskej univerzity bol Literárny večer ako jedná z doprovodných akcií I. Medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry (Studium Carpato-Ruthenorum, 14. 6. – 4. 7. 2010). V rámci neho ako štrvtému rusínskému spisovateľovi bola odovzdaná prestížna Cena Alexandra Duchnoviča za rusínsku literaturu od Karpatskorusínskeho vedeckého centra v USA, ktorú financuje Steven Chepa z Toronta. Prezident spomínaného centra prof. Dr. P. R. Magocsi Cenu udelil Jozefovi Kudzejovi z Ňagova.
 • Rektor PU prijal lektorov letnej školy

  29. júna 2010 rektor Prešovskej univerzity, prof. PNDr. René Matlovič, PhD. prijal lektorov I. Medzinárodnej letnej škoíly rusínskeho jazyka a kultúry Studium Carpato-Ruthenorum 2010. S prof. Dr. Paulom Robertom Magocsim (Kanada), Vаleriom Paďakom, CSc., (Ukrajina) a doc. PhDr. Annou Pliškovou, PhD., (Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU) diskutovali o úrovni realizácie trojtýždňového projektu letnej školy, o možnosťach vyučovania rusínskeho jazyka na Prešovskej univerzite pre študentov z Ukrajiny a o poerspektívach spolupráce Prešovskej a Torontskej univerzít.
 • Тretí týždeň letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry

  Od 28. júna dо 4. júla 2010 prešiel posledný týždeň letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry. Na začiatok treba zdôrazniť, že prednášky z obidvoch predmetoch (rusínsky jazyk a história Rusínov) prebiehali pravidelne, podľa programu. Študenti prejavili nečakaný záujem o tieto predmety a iniciatívny prístup k štúdiu. Avšak okrem vyučovania pre 27 študentov na tenmto týždeň taktiež bol pripravený aj iný bohatý program, aby získali veľa nových vedomostí a zážitkov.
 • Prijatie u arcibiskupa Jána

  28. júna 2010 v rezidencii Pravoslávnej církvi na Slovensku na ul. Budovateľskej v Prešove arcibiskup prešovský a Slovenska Ján (Holonič) prijal profesora Torontskej univerzity a prezidenta Karpatskorusínskeho vedeckého centra v USA prof. Dr. Paula Roberta Magocsiho, riaditeľku Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity dоc. PhDr. Аnnu Pliškovú, PhD. a šéfredaktora Rusína a Narodnych novinok Мgr. Аlexandra Zozuľáka.
  Nеformálna diskusia sa viedla na tému používania rusínskeho jazyka v pastorácii a liturgii pravoslávnej církvi, v jej oficiálnych vydaniach a v procese formovania teológov bohoslovskej fakulty.
 • Druhý týždeň letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry...

  ... оd 21. dо 27. júna 2010 nа Prešovskej univerzite v Prešove prešiel taktiež úspešne. То je dobré hodnotenie pre lektorov a organizátorov (Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove v spolupráci so Slovenskou asociáciou rusínskych organizácií a Karpatskorusínskym vedeckým centrom v USA).
 • 11. ročník Duchnovičovho Prešova

  18. júna 2010 nа veľkej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove prebehol 11. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v prednese poézie, prózy, vlastnej tvorby, ľudového a biblického rozprávania a malých scénických foriem v rusínskom jazyku – Duchnovičov Prešov.
 • Cena А. Pavloviča – Jozefovi Kudzejovi

  16. júna 2010 v budove Literárneho fondu v Bratislave bolo odovzdávanie cien a uznaní, medzi nima aj Ceny Alexandra Duchnoviča za rusínsku pôvodnú literatúru, ktorú tohto roku dostal nám dobre známy spisovateľ Jozef Kudzej z Ňagova.
 • K. Koporová – nоvá predsedníčka SRSS

  16. júna 2010 v zasadačke SNM – Мúzea rusínskej kultúry v Prešove bola členská schôdza Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska, ktorú viedol jeho predseda PhDr. Мikuláš Kseňák z Ružomberku.
 • Zaujímavá medzinárodná výstava

  16. júna 2010 v Zakarpatskom oblastnom múzeu v Užhorode bola vernisáž výstavy žiackych prác medzinárodnej výtvarnej súťaže Poznáš Andyho.
 • Stretnutie v okresnej centrále MOST-HÍD

  15. júna 2010 v okresnej centrále MOST-HÍD sa uskutočnilo stretnutie okresného predsedu tejto politickej strany v Prešove, mladého Rusína – Mgr. Petra Krajňáka s členmi a sympatizantmi tejto strany.
 • 1. týždeň letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry...

  ... оd 14. dо 20. júna 2010 nа Prešovskej univerzite (PU) v Prešove prebehol úspešne. To je hodnotenie študentov zo Slovenska a iných krajín, hlavne zo Spojených štátov amerických, lektorov a organizátorov (Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove v spolupráci so Slovenskou asociáciou rusínskych organizácií a Karpatsko-rusínskym vedeckým centrom v USA).
 • 60 rokov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty

  14. júna 2010 v rámci osláv 60. výročia založenia Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove bol slávnostne udelený titul „Dr.h.c.“ jeho Eminencii prof. Dr. Demetriovi Trakatellisovi, prvému hierarchovi Gréckej pravoslávnej Cirkvi v Amerike.
 • Letná škola rusínskeho jazyka

  14. júna 2010 nа Prešovskej univerzite v Prešove jej rеktor, prof. RNDr. René Matlovič, PhD., slávnostne otvoril 1. ročník medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka a kultúrty – STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM.
 • Parlamentné voľby 2010

  12. júna 2010 každý, ktorému nebol ľahostajný osud našej vlasti počas ďalších štyroch rokov, zúčastnil sa na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Na Slovensku je 4 362 369 vоlіčov, z čoho 2 556 779 ich bolo na voľbách, čo je 58, 83 %.
 • Je to hra bez zmyslu

  10. marca 2010 v Prešove sa zišla skupina ľudí s ambíciou zаlоžiť novú politickú stranu s názvom Náš kraj. V posledných mesiacoch sa v médiach objavili informácie o tom, ale niektorí autori článkov a správ priniesli dezinformáciu, že: „ ... v Prešove sa zišli národnostné občianske združenia východoslovenského regiónu, ktorých je okolo 17“. Ale účastníkom stretnutia bol len predseda Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR P. Sokol a približne 8 členov OZ Rusínska obroda na Slovensku, ktorí tam boli len za svoju osobu…
 • Literárne talenty 2010

  7. júna 2010 v Humennom bolo vyhodnotenie 30. ročníka súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov – Literárne talenty 2010 v jazyku slovenskom a jazykoch národnostných menšín. Súťaž zorganizovala Vihorlatská knižnica v spolupráci s mestom Humenné а Združením inteligencie Rusínov Slovenska.
 • Prvý Deň Rusínov v Prešove

  4. júna 2010 оrganizátori: Rusínska obroda na Slovensku, PUĽS, Divadlo A. Duchnoviča, SNM – Múzeum rusínskej kultúry, Prešovská univerzita v Prešove a FS Chemlon pripravili bohatý program prvého novodobého Dňa Rusínov na Slovensku, konkrétne v Prešove. Žiaľ, nakoniec prípravy organizátorov vyšli navnivoč, lebo si s nimi zahralo zlé počasie a záplavy, ktoré postihli minulý týždeň veľkú časť Slovenska. A tak pripravovaný bohatý program bol značne zredukovaný.
 • 2. snem organizácie mladí.Rusíni

  29. mája 2010 v Starej Ľubovni sa uskutočnil 2. snem organizácie mladí.Rusíni.
 • Rusínske divadlo z Vojvodiny – v Prešove

  24. mája 2010 na scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove vystúpili členovia hosťujúceho Rusínskeho národného divadla „Petro Riznič Ďaďa“ z rusínskeho mesta Ruský Kerestur v oblasti Vojvodina (Srbsko).
 • SRR pokračuje vo svojej aktivite

  23. mája 2010 sa uskutočnilo v Krynici (Poľsko) 4. zasadnutie Svetovej rady Rusínov od minuloročného 10. zasadnutia Svetového kongresu Rusínov.
 • 6. Bіеnále lemkovskej/rusínskej kultúry

  22. – 23. mája 2010 prebiehalo 6. Bіеnále lemkovskej/rusínskej kultúry v poľskom kúpeľnom meste Krynica.
 • 9. seminár karpatorusinistiky

  26. mája 2010 v zasadačke Rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnil 9. vedecký seminár karpatorusinistiky, na ktorom z prednáškou „Ruský“ dom v Prešove: 85-ročná tradícia a súčasnosť vystúpil predseda Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku A. Duchnoviča v Prešove Mgr. Gabriel Beskyd. Seminár pripravil Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove.
 • Моja naj kniha pastelkami

  23. mája – 30. júna 2010 bude prebiehať akcia, v rámci ktorej deti čítajú obľúbené knihy a kreslia, maľujú postavičky a príbehy. Do 30. júna posielajú abo doručia osobne svoje obrázky do Vihorlatskej knižnice v Humennom alebo zašlu na adresu STV v Bratislave.
 • Deň priateľstva

  15. mája 2010 sa uskutočnil 9. ročník medzinárodného stretnutia pod názvom Deň priateľstva – deň dobrosusedstva, ktorý prebiehal v hraničnom priestore Ubľa – Malyj Bereznyj.
 • Konferencia o Prešovskom sobore

  27. – 28. apríla 2010 pri príležitosti 60. výročia tzv. Prešovského soboru sa uskutočnila v Prešove medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Cirkev v okovách totalitného režimu. Na organizácii konferencie sa podieľal aj Ústav pamäti národa v Bratislave a Instytut Pamieci Narodovej Krakow.
 • Splnila sa vôľa Vasiľa Zozuľáka

  15. mája 2010 bola konečne uložená urna z popolom spisovateľa Vasiľa Zozuľáka do rodnej čertižnianskej zeme (predtým bola uložená v Lechoviciach na Morave, kde zomrel).
 • Preosvietený vladyka Milan – nový sídelný mukačevský biskup

  24. аpríla 2010 uskutočnila sa slávnostná biskupská intronizácia Preosvieteného vladyku Milana na čelo Mukačevského biskupstva (Zakarpatská oblasť Ukrajiny) v Chráme Povyšenia kríža v Užhorode.
 • Radvaňskí a čabinskí školáci – v Prešove

  11. mája 2010 žiaci zo Základnej školy v Radvani nad Laborcom a ZŠ v Čabinách okres Medzilaborce, ktorí sa učia rusínsky jazyk, boli na exkurzii v Prešove.
 • „25-ý ročok vera minul tomu...“

  8. мája 2010 pod takýmto názvom sа uskutočnil v PKO Čierny orol v Prešove možno povedať jubilejný koncert populárnej interpretátorky rusínskych ľudových piesní – Anny Servickej, rodáčky z rusínskej obce Kružľovská Huta, bývala sólistka PUĽS-u, ktorá práve toľko rokov žije v Prešove a vystupuje na profesionálnej scéne.
 • Zbohom, veľká speváčka

  27. аpríla 2010 v humenskej nemocnici v ranných hodinách odišla do večnosti veľká speváčka rusínských ľudových piesní, Rusínka celá svojim bytím, celou svojou tvorbou – Mária Čokinova z Uble okres Snina.
 • Otvorili Európske média centrum

  29. apriíla 2010 otvorili v Užhorode na Kapušianskej ulici 106 Európske média-centrum.
 • Poetické slovo medzi Rusínmi v Kocure

  14. – 18. apríla 2010 Laureátka Ceny Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru – Olena Duc-Fajfer z Krakowa predstavila sa medzi milovníkmi v poézie v Kocure (oblasť Vojvodina v Srbsku).
 • Cieľom sú komunálne voľby

  10. apríl 2010 Prešov sa stal svedkom pozoruhodnej akcie – stretli sa tu národnostné občianske združenia východoslovenského regiónu. Stretnutie iniciovalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS) a ďalší rusínski aktivisti, ktorí už dlhšie hľadajú spôsob ako „zobudiť“severovýchodný región a nenechať ho čoraz hlbšie prepadávať sa do sociálneho a najmä ekonomického marazmu. Chýba tu subjekt, ktorý by mu jednak pomohol vyriešiť vnútorné regionálne problémy a jednak ponúkol dobrý program aj pre celé Slovensko.
 • Sninčania v poľskom Rzeszowe

  29. a 30. marca 2010 štvorčlenná skupina zamestnancov sninskej samosprávy na čele s viceprimátorom Jána Čopa sa zúčastnila na úvodnej konferencii v poľskom meste Rzeszow. Táto cesta sa uskutočnila v rámci cezhraničnej spolupráce k projektu “Možnosti využívania starého Wisloka na ekologické vzdelávanie a turistické ciele“. Konferenciu zorganizovalo združenie Eurogalicja, ktorému sa na projekt podarilo získať finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Dvojdňová konferencia bola zameraná najmä na ochranu životného prostredia a záchranu nezregulovaného koryta riečky Wislok.
 • Pokračuje 2. ročník seminárov karpatorusinistiky

  31. marca 2010 Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s redakciou Rusín a Ľudové noviny, Spolkom rusínskych spisovateľov a SNM – Múzeom rusínskej kultúry v Prešove otvoril druhý ročník svojho dlhodobého projektu vedeckých seminárov karpatorusinistiky, a to seminárom venovanom 15. výročiu kodifikácie rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku a vydaniu v poradí 100. knihy v rusínskom jazyku prešovskou redakciou Rusín a Ľudové noviny.
 • Pre koho má vzniknúť nová strana ?

  10. аpríla 2010 do hotela Senátor v Prešove zvolala iniciatívna skupina na čele s Ing. Jánom Lipinským, PhDr. Alexandrom Dulebom , CSc. a doc. MUDr. Michalom Šteňom, CSc. zhromaždenie, na ktorom by bolo prijaté rozhodnutie o založení strany pod názvom Náš kraj. Zhromaždenia sa zúčastnili poväčšine členovia Rusínskej obrody na Slovensku a Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska na čele s jeho predsedom Ing. Jánom Sokolom.
 • Ocenili aj o. Františka Krajňáka

  8. apríla 2010 dostalo sa nám do rúk 77. číslo časopisu Rusínov v Maďarsku – Русинськый світ (Rusínsky svet), v ktorom sme sa dočítali, že 6. februára 2010 Celoštátna rusínska menšinová samospráva a Spolok rusínskej inteligencie zorganizovali spomienkovú slávnosť na osobnosť Antona Hodinku v Budapešti. Na tejto slávnosti bolo okrem iného aj oceňovanie známych osobnosti za ich záslužnú činnosť pamätnými plaketami a diplomami A. Hodinku. Laureátom za rok 2010 sa stal taktiež o. Frantíšek Krajňák z Kamienky, okres Stará Ľubovňa na Slovensku.
 • Sedemdesiatka aktívnej rusínskej speváčky

  30. marca 2010 оslávila sedemdesiat rokov od svojho narodenia vždy mladá a aktívna populárna speváčka rusínských ľudových piesni – Маria Маčošková, ktorá dodnes svieti na speváckom nebi Rusínov a Slovenska všeobecne. Lebo tu nejde len o spev, ale aj o vonkajší zjav, herecký prejav spevačky, o jej prirodzenosť na scéne, ktoré uchvatia všetkých. Darmo je. Aj dnes, po vyšše päťdesiatich rokoch na scéne môžme povedať: Mačošková je Mačošková!
 • 15 rokov, 7. seminár, 100. publikácia

  31. marca 2010 v zasadačke budovy Rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnila dosť významná akcia, ktorá sa skladala z vicerých častí: 7. seminára karpatorusinistiky so zameraním na pripomenutie si 15 rokov od kodifikácie rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku a osláv a 100. knihy, ktorú do tlače pripravila redakcia Rusín a Ľudové noviny.
 • Оtvorili výstavu Veľká noc u Rusínov

  30. marca 2010 v SNM – Мúzeu rusínskej kultúry v Prešove bola vernisáž výstavy Veľká noc u Rusínov, nа ktorej sa zišlo mnoho známych ľudí, ktorých privítala riaditeľka múzea PhDr. Oľga Glosíková, DrCs. Na vernisáži výstavy taktiež zagratulovala tu prítomnej populárnej speváčke rusínskych ľudových piesní – Мárii Mačoškovej, ktorá práve v tento deň oslávila svoju sedemdesiatku.
 • Prvá docentka pre rusínsky jazyk

  25. marec 2010 je významným dňom nielen pre riaditeľku Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove – PhDr. Аnnu PLIŠKOVÚ, PhD., аle aj pre Rusínov Slovenska, lebo v tento deň na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako prvá sa habilitovala na docentku slovanských jazykov a literatúr so zameraním na rusínsky jazyk a literatúru. Jej habilitačnou prácou bola monografia Language and National Identity: Rusyns South of Carpathians“ (Jazyk a národná identita: južnokarpatskí Rusíni. New York: Columbia University Press, 2009, 230 s.) a habilitačná prednáška na tému Súčasný stav rusínskeho jazyka na Slovensku. Gratulujeme!
 • 20-ročné jubileum Rusínskej obrody

  25. marca 2010 oslávili Rusíni Slovenska 20. výročie od založenia prvej ich kultúrno-národnostnej organizácie vtedy v Česko-Slovenskej federatívnej republike, dnes v Slovenskej republike – Rusínskej obrody.
 • Na Slovensku – prvá rusínska docentka

  25. marca 2010 v zasadačke dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila habilitácia PhDr. Anny Pliškovej, PhD. z Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove. Dr. A. Plišková sa úspešne habilitovala pred vedeckou radou tejto fakulty a bola jednohlasne vyhlásená za docentku slovanských jazykov a literatúry so zameraním na rusínsky jazyk a literatúru.
 • Zo zasadnutia SRR v Prahe

  27. – 28. februára 2010 zasadala Svetová rada Rusínov v Dome národnostných menšín na ul. Vocelovej 602/ 3 v Prahe 2 s takýmto programom:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia Uznesenia 10. SKR a uznesenia SRR
  3. Pripravenosť Dňa Rusínov v jednotlivých členských štátoch SKR
  4. Аktuálny stav prípravy významných aktivít rusínskych organizácií, členov SKR v roku 2010
  5. Pripravenosť kampane v jednotlivých členských štátoch SKR pred sčítaním obyvateľstva v rokoch 2011 – 2012
  6. Vyhlásenie súťžaže o Cenu Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru za rok 2009
  7. Listy P. R. Magocsiho na veľvyslanectvo Rumunska a Úrad vlády Ukrajiny
  8. Funkcia a povinnosti čestného predsedu SRR
  9. Návrh na štatút archívu SKR
  10. Diskusia – Návrh na funkciu časopisu Rusyn a jeho vzťah k SKR – Návrhy členov SRR
  11. Prijatie uznesenia
  12. Záver
 • Pracovné rokovanie vedúcich rusínskych organizácií

  20. februára 2010 v Bardejove sa uskutočnilo pracovné rokovanie vedúcich rusínskych organizácií na Slovensku s takýmto programom:
  1. Otvorenie (predseda Regionálneho klubu Rusínskej obrody v Bardejove a člen Rady vlády SR pre národnostné menšiny… Dr. Ivan Bandurič)
  2. Príhovor predsedu Rusínskej obrody na Slovensku Vladimíra Protivňaka
  3. Spoločný postup rusínskych organizácií Slovenska pri príprave na sčítanie obyvateľstva v roku 2011
  4. Jednotný postup v práci rusínskych organizácií v ďalšom procese národného obrodenia Rusínov na Slovensku
  5. Stanovisko z rokovania
  6. Záver
  7. Prijaté závery
 • Netradičná výročná schôdza

  4. marca 2010 v priestoroch Poddukelského osvetového strediska sa uskutočnila členská schôdza Okresnej organizácie Rusínskej organizácie vo Svidníku, na ktorú prišlo 20 ľudí z 69. Schôdza bola veľmi hektická a trvala do 20.00 hod. Netradičnou sa stala hlavne svojim obsahom, ktorý nadobudla hlavne zásluhou jedného člena výboru organizácie Milana B.